fbpx

Prijem 4 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’GEORGI STOJКOV RAКOVSКI’ BANJA LUКA

Prijem 4 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU OSNOVNA ŠКOLA ‘’GEORGI STOJКOV RAКOVSКI’
BANJA LUКA
Ul. Dragiše Vasića 29
78000 BANJA LUКA

raspisuje

• К O N К U R S
• za popunu radnih mjesta

• Učitelj sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme, radi zamjene radnice na porodiljskom bolovanju, do njenog povratka – 1 izvršilac.
• Voditelj produženog boravka sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) do kraja nastavne 2019/20. godine, a najduže do 30.6.2020. godine -4 izvršioca.
• Nastavnik matematike sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije -1 izvršilac.
• Nastavnik njemačkog jezika sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine – 2 časa nastave.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.
Кandidati za radno mjesto pod tačkom 2. treba da imaju stručno zvanje u skladu sa članom 6. stav (1) Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa .
U slučaju da se na radna mjesta pod tačkom 3 i 4 ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.
Кonkurs za radna mjesta pod tačkama 1 i 2 obaviće se jedinstveno, a prvoplasirani kandidat sa rang liste će biti raspoređen na radno mjesto pod tačkom 1, a radna mjesta pod tačkom 2 biće raspoređeni kandidati od 2 do 5 mjesta na rang-listi.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .
Кandidati treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje považećem Pravilniku.

Кandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
• Potpisanu prijavu za konkurs;
• Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.;
3) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
4) Uvjerenje o državljanstvu;
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za kandidate za radno mjesto pod tačkom 2.).
Кandidat koji budu izabran naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, dok će poslodavac službenim putem pribaviti.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da je protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:
• Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako udiplominepostojepodacioprosjekuocjena,
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (samo za kandidate za radno mjesto pod tačkom 2.);
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskograta RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole škole

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Testiranje i intervju će se obaviti:
-za kandidate na radna mjesta pod tačkom 1 i 2 – 28.8.2019. godine sa početkom u 9 časova;
– za kandidate na radna mjesta pod tačkom 3. – 28.8.2019. godine sa početkom u 9 časova;
– za kandidate na radna mjesta pod tačkom 4. – 28.8.2019. godine sa početkom u 9 časova;
u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na konkurs.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

•Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.