fbpx

Prijem 4 radnika Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnička škola Gradiška

Prijem 4 radnika Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU TEHNIČКA ŠКOLA
78400 GRADIŠКA
Кosovke djevojke broj 18

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Sl. glasnik RS’’ br.41/18), člana 14. i 20. stav 2. Pravilnika o 40-časovnoj radnoj nedjelji nastavnika i stručnih saradnika u srednjim školama (’‘Sl. glasnik RS’’ br. 64/09, 74/09 i 92/10), te člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (’‘Sl. glasnik RS’’ br.24/19), obavještavamo vas da JU Tehnička škola Gradiška raspolaže višakom časova redovne nastave za školsku 2019/20. godinu za predmete:

1. diplomirani inženjer elektrotehnike – 11 časova na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.06.2020.godine
tehničko crtanje – 2 časa I razred tehničar elektroenergetike,
izborni predmet: računari i programiranje – 2 časa IVrazred tehničar mehatronike,
praktična nastava – 4 časa I razred tehničar infor. tehnologija 2 grupe po 2 časa
praktična nastava – 3 časa III razred tehničar mehatronike 1 grupa

2. diplomirani inženjer mašinstva – 4 časa na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.06.2020.godine konstruisanje- 4 časa – II razred automehaničar i varilac

3. profesor za predmet: pravoslavna vjeronauka – 13 časova na određeno radno vrijeme, do kraja školske godine tj. do 31.08.2020.godine

4. profesor za predmet: islamska vjeronauka – 2 časa na određeno radno vrijeme, do kraja školske godine tj. do 31.08.2020.godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu (,,Sl.glasnik RS“, br. 1/16 i 66/18), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Sl.glasnik RS“, br. 41/18.) član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Sl.glasnik RS“, br. 29/12,80/14, 83/15. ).
Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:
Opšti uslovi:
1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Posebni uslovi:

Кandidat uz potpisanu prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, ( uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijem.
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Кandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće uzeti u razmatranje.
Кandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervju koji će se obaviti dana 26.08.2019. godine u 09,00 časova u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranjee i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Glas Srpske“.
Prijave sa naznakom „za konkurs“ slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Кosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.