Prijem 4 radnika Kneževo

Ovaj oglas je istekao

Opština Kneževo

Prijem 4 radnika Kneževo

Na osnovu člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 11. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kneževo (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/18), načelnik opštine Kneževo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Kneževo na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. samostalni stručni saradnik za građanska stanja i
normativnu djelatnost ……………………………………………………….. 1 izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za obračun plata, naknada, blagajničke
poslove i poslove trezora ……………………………………………………1 izvršilac,
3. samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine i poslove turizma 1
izvršilac,
4. samostalni stručni saradnik za javne nabavke …………………….1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Kneževo (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 7/18).
Opis poslova pod rednim brojem 1:
– vrši najsloženije stručne i upravnopravne poslove u postupku donošenja rješenja o odobravanju naknadnog upisa u matične knjige, pribavlja
potrebne dokaze radi utvrđivanja činjenica na osnovu kojih se donose rješenja, dostavlja obavještenje i pravosnažno rješenje u mjesno nadležnu matičnu službu, odnosno u mjesnu kancelariju radi naknadnog upisa u odgovarajuću matičnu knjigu, izrađuje rješenja o ispravkama u matičnim knjigama i
dostavlja ih nadležnoj matičnoj službi radi sprovođenja, izrađuje rješenja o
promjeni ličnog imena i službeno ih dostavlja nadležnim organima, priprema
i izrađuje normativne akte OU, sprovodi administrativno izvršenje akata drugih državnih organa, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
Opis poslova pod redni brojem 2:
– vrši blagajničke poslove, vođenje osnovnih sredstava i poslove trezora,
obračunava plate i sve naknade za zaposlene u Opštinskoj upravi i obezbjeđuje podatke neophodne za unos u glavnu knjigu Opštine, obračunava sve vrste naknada vezane za primanja odbornika, obračunava naknade za komisije i naknade po osnovu ugovora o radu, dostavlja potrebne podatke, obrasce
i izvještaje o ličnim primanjima radnika za potrebe PIO, Statistike i Poreske
uprave, obavlja poslove blagajničkog poslovanja za potrebe Opštinske uprave i vodi evidenciju blagajne trezora za budžetske korisnike, prima zahtjeve
od budžetskih korisnika za podizanje gotovine, priprema obrasce za kredite
zaposlenih i vrši obustavu plate po kreditima, vodi knjigu osnovnih sredstava
Administrativne službe, vrši knjigovodstveno evidentiranje nabavke i otuđenja
osnovnih sredstava, obračuna amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava,
vodi evidenciju o javnim dobrima Opštine, vodi knjigu sitnog alata i inventara,
vrši knjigovodstveno evidentiranje nabavke i otuđenja sitnog alata i inventara,
radi ostale poslove trezora i sve druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
Opis poslova pod rednim brojem 3:
– prati i proučava stanje iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine,
radi na izradi i realizaciji planova i programa iz oblasti urbanizma, komunalnog uređenja grada i drugih sličnih planova i programa sa aspekta zaštite
životne sredine, utvrđuje uslove i mjere zaštite životne sredine, kulturnoistorijskog nasljeđa i urbanog standarda, uspostavlja katalog zagađivača na području opštine i druge sistematizovane podatke iz ove oblasti, sprovodi
postupak i izrađuje nacrte odobrenja za izdavanje ekološke dozvole, radi poslove iz u oblasti turizma, razvija i unapređuje turističku ponudu opštine,
obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja.
Opis poslova pod rednim brojem 4:
– obavlja poslove sprovođenja kompletne procedure javnih nabavki
robe, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine, priprema tendersku dokumentaciju, vrši poslove oko izbora
najpovoljnijeg ponuđača od strane komisije za javnu nabavku, raspisivanja
javne nabavke, prijem tenderske dokumentacije, priprema prijedloga ugovora, obavlja i druge poslove koji se odnose na djelokrug rada Odjeljenja ili
koje mu u nadležnost stavi načelnik opštine.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od osamnaest (18) godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i da se protiv njega ne
vodi krivični postupak pred domaćim ili stranim sudom,
6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– visoka stručna sprema pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom
stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
– visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen
stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
– visoka stručna sprema prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva i
položen stručni ispit za rad u upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
– visoka stručna sprema društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen
stručni ispit za rad u upravi.

V – Prijava na Konkurs
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, veb-stranici Opštine Kneževo (https://opstinaknezevo.org/) i u šalter-sali Opštinske uprave Opštine Kneževo.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojem navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čisto popunjene uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaji ne
dokazuju posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže uvjerenja o
državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, foto-kopiju
lične karte i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Napomena: navedene izjave sastavni su dio prijavnog obrasca i ne dostavljaju se posebno.
Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (ako kandidat iz određenog
razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da
dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog
za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana), dodatka
diplomi (dostavljaju kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja),
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa
kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
VII – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, na kojem će se vršiti
provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina
funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. O mjestu i vremenu održavanja
intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem.
VIII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije o prijemu u radni odnos
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja VI i dokaz
o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi
dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija
utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg
kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi
tražene dokaze.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično u prijemnu kancelariju – protokol
Opštinske uprave Opštine Kneževo ili poštom, na adresu: Ul. Gavrila
Principa br. 3, 78 230 Kneževo, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
u dnevnom listu “EuroBlic” i na zvaničnoj internet stranici Opštine Kneževo.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima
javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-013-34/19
12.3.2019. godine

Načelnik opštine, Kneževo

Goran Borojević, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 03.04.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.