fbpx

Prijem 4 radnika Modriča

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Modriča

Prijem 4 radnika Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA MODRIČA
VIDOVDANSКA 1
74 480 MODRIČA

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Modriča

I Кonkurs se raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Modriča, na neodređeno vrijeme.

1.Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove i zastupanje opštine ………….. 1 (jedan) izvršilac,
2.Samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove……. 1 (jedan) izvršilac,
3.Samostalni stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove ………… 1 (jedan) izvršilac,
4.Viši stručni saradnik za evidenciju o licima koja su regulisala vojnu obavezu……….1(jedan) izvršilac,

II Opis poslova radnih mjesta:
Zaposleni na radnim mjestima iz tačke I imaju status službenika i obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča («Sl. glasnik opštine Modriča», broj: 11/16, 2/17, 5 /17, 9/17 i 6/19).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18. godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave («Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

IV Posebni uslovi :
a) za poziciju pod rednim brojem 1:
-visoka stručna sprema, pravni fakultet diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
-najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-položen stručni ispit za rad u organu uprave,
-poznavanje rada na računaru,

b) za poziciju pod rednim brojem 2:
-visoka stručna sprema, fakultet političkih nauka, diplomirani politikolog ili
prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
-najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-položen stručni ispit za rad u organu uprave,
-poznavanje rada na računaru,

v) za poziciju pod rednim brojem 3:
-visoka stručna sprema, građevinski fakultet, diplomirani inženjer građevinarstva
ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
-najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-položen stručni ispit za rad u organu uprave,
-poznavanje rada na računaru,

g) za poziciju pod rednim brojem 4:
-viša stručna sprema, društvenog smjera, diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova,
-najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-položen stručni ispit za rad u organu uprave,
-poznavanje rada na računaru,

V Potrebna dokumenta i postupak izbora:
(1)Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu„Prijava na javni konkurs“(obrazac broj 1.),koji je dostupan na internet stranici opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a isti se može preuzeti i lično u šalter sali Opštinske uprave Modriča.
(2)Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjavu kandidata,
1.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,
2.da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
4.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

(3) Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
1.fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),
2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni ispit,
3.isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i
4.ispravu-dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz o poznavanju rada na računaru vrši se provjera od strane stručne komisije opštinske uprave, prije obavljenog intervjua).

(4) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Кonkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
(5) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz tačke V stav 2. podtačka 2., i ovjerenu izjavu za podtačke 1, 3 i 4. Javnog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

VI Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Javni konkurs će biti objavljen u «Službenom glasniku Republike Srpske« i dnevnom listu «Glas Srpske». Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:
Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakon «Prijava na konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi Modriča, sa brojem pozicije na koju kandidat aplicira“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Olga Subotić, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.