fbpx

Prijem 4 radnika Petrovo

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC Petrovo

Prijem 4 radnika Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU SŠC “PETROVO” PETROVO
OZRENSКIH ODREDA 76
74 317 PETROVO

КONКURS
ZA PRIJEM RADNIКA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

1. Profefesor geografije ………………….4 časa- na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,
2. Profesor mašinstva……………………..12 časovaa- na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,
3. Profesor engleskog jezika …………….10 časova – na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa javne funkcije,
4. Profesor prava ………………………….4 časa – na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,

Pod rednim brojem od 1. do 3. u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, pod rednim brojem 4. u radni odnos se prima lice bez radnog iskustva – pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/2016 ), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“ broj: 24/19).

II
U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama („Sl.glasnik RS“ br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 80/14 i 83/15).
Pravo učešća na Кonkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Uz potpisanu prijavy kandidati su dužni dostaviti :
1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH,
2. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci,
4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,
5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom , to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
11. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom.
12.Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za primljenog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole(putem pošte) ,JU Srednjoškolski centar Petrovo Ul. Ozrenskih odreda br. 76. 74317 Petrovo i neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 26.08.2019. godine u 900 časova u prostorijama škole.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivljnja u dnevnom listu ”Glas Srpske.”

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 21.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.