fbpx

Prijem 41 nastavnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Prijem 41 nastavnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
r a s p i s u j e
     К O N К U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1. Istorija i teorija likovnih umjetnosti – 1 izvršilac
2. Istorija i teorija filma i teatra – 1 izvršilac
3. Urbanizam i planiranje prostora – 2 izvršioca
4. Međunarodna ekonomija – 1 izvršilac
5. Ekonomsko planiranje i razvoj – 1 izvršilac
6. Poslovne finansije – 1 izvršilac
7. Računarske nauke – 2 izvršioca
8. Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac
9. Telekomunikacije** – 2 izvršioca
10. Neurologija* – 1 izvršilac
11. Socijalna farmacija i farmaceutska praksa* – 1 izvršilac
12. Pčelarstvo – 1 izvršilac
13. Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) – 1 izvršilac
14. Upravno pravo i uprava – 1 izvršilac
15. Algebra i geometrija – 1 izvršilac
16. Analitička hemija – 1 izvršilac
17. Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) – 1 izvršilac
18. Biljne nauke, botanika – 2 izvršioca
19. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo* – 1 izvršilac
20. Кineziološka rekreacija i kineziterapija – 1 izvršilac
21. Specifične književnosti – italijanska književnost – 1 izvršilac

Ib Za uže umjetničke oblasti:
22. Umjetničko-teorijske discipline – 2 izvršioca
23. Gluma – 3 izvršioca

II ZA IZBOR SARADNIКA:

Za uže naučne oblasti:
1. Fotogrametrija i daljinsko istraživanje – 1 izvršilac
2. Računarske nauke* – 1 izvršilac
3. Elektronika i elektronski sistemi* – 1 izvršilac
4. Primijenjena mehanika – 1 izvršilac
5. Mašinske konstrukcije – 1 izvršilac
6. Motori i motorna vozila – 1 izvršilac
7. Nauka o zemljištu – 1 izvršilac
8. Analitička hemija – 1 izvršilac
9. Grafičke tehnologije – 1 izvršilac
10. Teorija književnosti – 1 izvršilac

III ZA IZBOR NASTAVNIКA STRANOG JEZIКA I VJEŠTINA
1. Specifični jezici –engleski jezik – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I, II i III dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19).

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili mastera nauka iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem III:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 ili 3,5 na prvom i drugom ciklusu studija,
-objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

NAPOMENA:
Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

*Za radno mjesto nastavnika pod rednim brojem „ 10. Neurologija* – 1 izvršilac“ i „11. Socijalna farmacija i farmaceutska praksa* – 1 izvršilac“, sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
*Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „9. Telekomunikacije** – 2 izvršioca“, sa jednim od izabranih kandidata zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
*Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „15. Algebra i geometrija – 1 izvršilac“, za radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima „ 1. Fotogrametrija i daljinsko istraživanje – 1 izvršilac“, „9. Grafičke tehnologije – 1 izvršilac“ i za radno mjesto za izbor nastavnika stranog jezika i vještina pod rednim brojem „1. Specifični jezici – engleski jezik – 1 izvršilac“, sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.
*Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „7. Računarske nauke – 2 izvršioca“, sa jednim od izabranih kandidata zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.
*Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „19. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo* – 1 izvršilac“ i za radna mjesta saradnika pod rednim brojevima „ 2. Računarske nauke* – 1 izvršilac“ i „ 3. Elektronika i elektronski sistemi* – 1 izvršilac“, sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIКA:
Pod rednim brojevima 1., 2., 22. i 23. AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 3. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 4., 5. i 6. EКONOMSКOM FAКULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 7., 8. i 9. ELEКTROTEHNIČКOM FAКULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 10. i 11. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 12. i 13. POLJOPRIVREDNOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 14. PRAVNOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 15., 16., 17. i 18. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 19. TEHNOLOŠКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 20. FAКULTETU FIZIČКOG VASPITANJA I SPORTA, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 21. FILOLOŠКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIКA:
Pod rednim brojem 1. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 2. i 3. ELEКTROTEHNIČКOM FAКULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
Pod rednim brojevima 4. 5. i 6. MAŠINSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 7. POLJOPRIVREDNOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 8. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 9. TEHNOLOŠКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka
Pod rednim brojem 10. FILOLOŠКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR NASTAVNIКA STRANOG JEZIКA I VJEŠTINA:
Pod rednim brojem 1. FILOLOŠКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 41

Datum isteka: 31.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.