fbpx

Prijem 5 državnih službenika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Državna agencija za istrage i zaštitu

Prijem 5 državnih službenika Sarajevo

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Državne agencije za istragu i zaštitu, raspisuje

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

 

 

1/01 Viši stručni saradnik – analitičar za operativne i strateške analize

1/02 Stručni savjetnik za pravna pitanja

1/03 Stručni savjetnik za obuku i nadzor

2/01 Stručni savjetnik za kadrovske poslove

2/02 Viši stručni saradnik za obuke

 

 

 

FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNI ODJEL

Analitički Odsjek

1/01 Viši stručni saradnik – analitičar za operativne i strateške analize

Opis poslova i radnih zadataka: Zahtijeva, prikuplja, istražuje baze podataka, te analizira prikupljene informacije, podatake i dokumentaciju u skladu sa propisima koje regulišu oblast sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u manje složenim predmetima, a u svrhu određivanja postoji li sumnja na počinjeno krivično djelo pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti, učestvuje u izradi koncepta izvještaja o finansijsko-obavještajnim podacima za dostavljanje nadležnoj organizacionoj jednici, koji su povezani sa upitima stranih Finansijsko-obavještajnih jedinica, kao i u izradi upita prema stranim Finansijsko-obavještajnim jedinicama, učestvuje u pripremi koncepta izvještaja sa predloženim ocjenama ukoliko sadržaj izvještaja o obavještajnoj procjeni može doprinijeti listi pokazatelja, statističkih podataka i/ili godišnjem izvještaju, po potrebi učestvuje u radu zajedničkih timova u predmetima sprečavanje pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti gdje je potrebna analitička obrada podataka, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za poslove iz svoje nadležnosti neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen ekonomski, pravni, fakultet sigurnosti ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

 

Odsjek za pravna pitanja, međunarodnu saradnju i podršku

1/02 Stručni savjetnik za pravna pitanja

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno izrađuje pravne propise koji se javno objavljuju i po potrebi druge opće akte, predlaže izmjene u propisima i općim aktima, vodi upravne postupke, uključujući i posebne ispitne postupke, izrađuje nacrte rješenja u postupcima koje vodi, obavlja druge upravne radnje, izrađuje druge pojedinačne pravne akte, priprema pravna mišljenja iz nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjela, po potrebi zastupa Državnu agenciju za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija), pred nadležnim organima obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za poslove iz svoje nadležnosti neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

 

1/03 Stručni savjetnik za obuku i nadzor

Opis poslova i radnih zadataka: Organizuje i aktivno učestvuje u stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba i zaposlenih kod obveznika koji su direktno ili indirektno odgovorni za poslove u vezi sa primjenom propisa o sprečavanju pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti, direktno učestvuje u donošenju procedura nadzora i obavlja nadzor nad radom obveznika u vezi sa primjenom propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, preduzima aktivnosti za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu kako obveznika i njihovih zaposlenih, tako i njihovih nadzornih organa, vodi evidencije o ovlaštenim osobama i njihovim zamjenicima, kao i evidencije o izvršenim obukama i nadzoru, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za poslove iz svoje nadležnosti neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni ili ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

 

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU I UNUTRAŠNJU PODRŠKU

Odsjek za kadrovske poslove, razvoj ljudskih resursa i obuke

2/01 Stručni savjetnik za kadrovske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Savjetodavno pomaže u uspostavljanju, izradi, vođenju i održavanju knjige evidencija zaposlenih i personalnih dosjea zaposlenih, usklađuje potrebne aktivnosti sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine, Odborom državne službe za žalbe i drugim nadležnim organima, izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, provodi procedure konkursa ili oglasa u vezi sa prijemom zaposlenih, daje potrebna izjašnjenja, priprema dokumentaciju u vezi sa zastupanjem Agencije u postupcima pred nadležnim organima, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za poslove iz svoje nadležnosti neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

 

Odsjek za kadrovske poslove, razvoj ljudskih resursa i obuke

2/02 Viši stručni saradnik za obuke

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u planiranju i organizaciji obuka i stručnog usavršavanja zaposlenih, koordinira aktivnosti organizacionih jedinica na realizaciji programa obuke, vrši istraživanja i analize postojećeg stanja i potreba za obukama, na osnovu kojih učestvuje u projektovanju zadataka i izradi projekata i programa iz oblasti stručnog osposobljavanja kadrova Agencije i u tom smislu ostvaruje potrebnu saradnju sa rukovodiocima organizacionih jedinica Agencije, kao i sa drugim nadležnim Agencijama i tijelima, vodi propisane evidencije i vrši administrativne poslove o upućivanju kandidata na seminare u zemlji i inostranstvu, vodi odgovarajuće evidencije o istom, planira i izvodi stručno-specijalističku obuku za pripadnike Agencije uz primjenu savremenih metoda i sredstava, s ciljem njihovog osposobljavanja, usavršavanja i unapređenja rada Agencije, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za poslove iz svoje nadležnosti neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen fakultet društvenog smjera ili ekivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Napomena za sve kandidate:

–      Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

–      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

–      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Dodatna napomena:

–         Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za kandidate sa liste uspješnih obavit će se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

–         U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

 

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 20.11.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu

“Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu”

71123 Istočno Sarajevo, Nikole Tesle 59

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Agencija za državnu službu BiH

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 20.11.2019

Datum objave: 13.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.