fbpx

Prijem 5 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik raspisuje JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta

Prijem 5 nastavnika

BOSNA  I  HERCEGOVINA

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI  KANTON

OPĆINA  NOVI  TRAVNIK

OSNOVNA  ŠKOLA  „SAFVET-BEG  BAŠAGIĆ“

Email:oskolasafvetn.tr@bih.net.ba

=====================================================================

Broj: 08/2021

Datum, 05.01.2021.godine

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/18),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Safvet-beg  Bašagić“ Novi Travnik broj: 631-1/2019 od 13.08.2019. godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona broj: 03-30-3/2020-265-1 od 28.12.2020.godine,Odluke Upravnog odbora škole broj:03/2021od  04.01.2021.godine,  JU OŠ „Safvet-beg  Bašagić“ Novi Travnik raspisuje:

                                                             JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Nastavnik matematike, 4  časa  sedmično…… 1  izvršilac na određeno vrijeme, do   30.06.2021.godine
  2. Nastavnik turskog jezika, 8 časova sedmično…….1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka

radnice sa bolovanja, a najduže do30.06.2021.godine

  1. Nastavnik tehničke kulture, 3 časa sedmično…1 izvršilac na određeno vrijeme, do  povratka radnice sa

porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2021.godine

  1. Nastavnik kulture življenja, 2 časa sedmično…1 izvršilac na određeno vrijeme,do  povratka radnice sa

porodiljskog odsustva,a najduže  do  30.06.2021.godine

I                      Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl.novine SBK”, broj:11/01,17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl.novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole

broj: 01-38-954/09-2.

II        Opis poslova i radnih zadataka za navedenaradna mjesta odnose se na izvođenje nastave

u okviru struke, a u skladu sa Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima,

te poslove vezane za vođenje pedagoške evidencije i dokumentacije.

III     Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Novi  Travnik,    radno vrijeme shodno Pravilniku o radu.

IV        Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

  1. Prijavu sa adresom stanovanja, kontakt telefon/mobitel, e-mail adresu, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.Prijava mora biti svojeručno potpisana,
  2. Kraću biografiju, koja mora biti svojeručno potpisana,
  3. Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (kandidati koji su završili studij po bolonjskom procesu obavezni su uz diplomu dostaviti i suplement-dodatak diplomi),
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o državljanstvu,
  6. Potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen stručni ispit.

V         Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

VI       Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK-a i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK-a, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, („Službene novine SBK“ broj: 9/20). Kandidati koji se javljaju na dopunu norme sa statusom na neodređeno vrijeme trebaju dostaviti: potvrdu o broju časova iz škole u kojoj rade sa područja SBK-a i broju časova koji nedostaju,ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela norme, kopiju Ugovora o radu i potvrdu o dužini radnog staža (PIO). Kandidati proglašeni tehnološkim viškom sa područja SBK-a dužni su dostaviti Rješenje o tehnološkom višku i potvrdu o dužini staža (PIO).

VII      Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.

VIII    Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene       pravovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove iz oglasa. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem e-maila prijavljenog kandidata.

IXKandidati koji ispunjavaju uslove oglasa obavezni su pristupiti pismenom ispitu i

usmenom intervjuu, koji  će  se  obaviti u prostorijama škole, 18.01.2021.godine,

pismeni ispit sa početkom u  10.00  sati,  a  intervju  u  11.30  sati.

Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od

prijave na javni oglas. Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na

osnovu člana 7. Kolektivnog  ugovora za djelatnost osnovnog školstva u SBK („Službene

novine SBK“ broj: 9/20).

Kandidati iz prethodnog stava, koji se pozivaju na pravo prioriteta naosnovu člana 7.

Kolektivnog  ugovora za djelatnost osnovnog školstva u SBK, trebaju pristupiti na

intervju na kojem će s njima bitiobavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja

općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na

intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju

po pravu prioriteta.

X         Pismeni ispit polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog  dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja iznanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio.

XIIzbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u

Osnovnoj školi „Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik.

XII      Obavijest kandidatima, Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i Lista uspješnih kandidata sa bodovima dostavlja se na e-mail adresu kandidata, a dostava naprijed navedenog svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana prijema putem e-mail adrese kandidata u kojem teče i vrijeme za žalbu.

XIIIIzabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao, u roku od sedam (7) dana,dostaviti

ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj radnoj sposobnosti, nalaz na zarazne bolesti i

ovisnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični

postupak (ne stariji od 6 mjeseci) .

XIV    Kandidatima koji ne budu primljeni dokumentacija neće biti vraćena, te istu mogu lično preuzeti u školi 30 dana nakon isteka žalbenog roka.

XVObavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa

na web stranici škole: https://ossafvet-beg-basagicnt.webnode.com, te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK-a koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

XVIDodatne informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na broj telefona škole: 030/525-013.

Kontakt  osobe:  Nizada  Skrobo,direktorica  škole  i  Zahida  Krajišnik, sekretar.

XVIIJavni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijava na oglas podnosi se,isključivo putem pošte, Komisiji za provođenje javnog oglasa na adresu: JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Kalinska bb,72290Novi Travnik, u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 Direktorica škole

Nizada  Skrobo

Izvor: https://szzksbsbk.com.ba/

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 13.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.