fbpx

Prijem 5 nastavnika Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

JU Srednja škola “28.juni” Istočno Sarajevo

Prijem 5 nastavnika Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNjA ŠKOLA “28.JUNI” ISTOČNO SARAJEVO
raspisuje ,

K O N K U R SA
o prijemu radnika sa radnim iskustvom

Radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme do 31.08.2021.godine.

Konkurs se raspisuje za sljedeće nastavne predmete, jedan izvršilac, osim za tačku 12:
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI:
1. Engleski jezik – 4 časa, pripravnik
2. Matematika, 12 časova
3. Hemija, 4 časa
STRUKA: OSTALE DJELATNOSTI
4. Tehnologija zanimanja – 2 časa
5. Poznavanje materijala – 2 časa
6. Anatomija i fiziologija 2 časa
7. Dermatologija 2 časa
8. Estetska hirurgija 2 časa
9. Fizikalna medicina 2 časa
10. Kozmetologija 2 časa
11. Estetska njega 2 časa
12. Praktična nastava (kozmetički tehničar) 12 časova, dva izvršioca (dvije grupe učenika po 6 časova)
13. Industrijska tehnologija 2 časa
STRUKA: ELEKTROTEHNIKA
14. Programiranje i programski jezici 9 časova, Programiranje 7 časova, Baze podataka 4 časa – jedan izvršilac na određeno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja
15. Praktična nastava 4 časa, Električna mjerenja 3 časa, Električne mašine i uređaji 4 časa, Elektroenergetika 4 časa, Digitalna tehnika 4 časa, Elektronika na motornim vozilima 2 časa, jedan izvršilac, puna norma na određeno vrijeme – do povratka radnika sa funkcije
STRUKA: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM
16. Praktična nastava (kulinarski tehničar) 6 časova
17. Francuski jezik u kulinarstvu– 6 časova
18. Poznavanje robe 2 časa

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat treba da ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu- („Službeni glasnik RS“broj: 1/16.), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ 29/12) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije dokumenata/ne starije od 6 mjeseci/.:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent; – pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.
4.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu; Izuzetno od uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana, škola može, na upražnjeno radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od navedenih kategorija.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU Srednjoj školi “28.juni” 18.8.2020. god u 10:00 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će staviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Ukoliko na raspisani konkurs ne bude prijavljenih kandidata koji imaju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, izvršiće se prijem kandidata bez uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu .

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu:
JU Srednja škola “28.juni”
Ulica Stefana Nemanje br.10
71 123 Istočno Sarajevo / sa obaveznom naznakom za koju tačku Konkursa se prijavljuje/

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 05.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.