fbpx

Prijem 5 nastavnika JU OSNOVNA ŠKOLA “SOKOLAC”

Ovaj oglas je istekao

Direktor JU Osnovne škole „Sokolac“ Sokolac raspisuje JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta

Prijem 5 nastavnika JU OSNOVNA ŠKOLA “SOKOLAC”

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA “SOKOLAC”
SOKOLAC

Na osnovu člana 113. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) direktor JU Osnovne škole „Sokolac“ Sokolac raspisuje

JAVNI KONKURS
za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik muzičke kulture – puna norma, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa javne funkcije;
2. Nastavnik matematike – 4 časa redovne nastave sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine;
3. Nastavnik fizike – 4 časa redovne nastave sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine;
4. Nastavnik srpskog jezika – 10 časova redovne nastave sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine;
5. Nastavnik razredne nastave – puna norma, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18 i 84/19) i u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:
-Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
-Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa;
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanastva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)).
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20);
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – (navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše)“ na adresu Ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radna mjesta pod brojem 1., 2., 4. i 5. obaviće se dana 22.01.2021. godine sa početkom u 10,00 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 11,00 časova. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto pod brojem 3. (nastavnik fizike) obaviće se dana 22.01.2021. godine sa početkom u 12,00 časova dok će se intervju obaviti istog dana sa početkom u 13,00 časova.
Kandidati se neće posebno potivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.