fbpx

Prijem 5 nastavnika Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Кozarska Dubica

Prijem 5 nastavnika Kozarska Dubica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „Sveti Sava“ Кozarska Dubica
Dositejeva bb
Кozarska Dubica 79 240

Na osnovu čl. 113.stav 1) i 139. stav 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17i 31/18), direktor škole raspisuje

КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, puna norma časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, do kraja izvođenja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020 godini………2 izvršioca;
2. Nastavnik njemačkog jezika, 14 časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2019/2020 godine…….1 izvršilac;
3. Nastavnik engleskog jezika, 10 časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, do 30.9.2020 godine……..1 izvršilac;
4. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 12 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme……….1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16 i 66/18 ), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18 i 26/19).
U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju za pozicije 1-4 konkursa :
1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.
5. uvjerenje iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1., tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službeni putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka ( tačka 6)) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa , potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS.br. 44/17 i 31/18 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19):
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toklu studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. uvjerenje o državnjanstvu,
4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,,
6.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
7.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica koja traže zaposlenje,
9.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,
10.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulug boraca,
12.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS-e, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18),, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skadu sa članom 177.Zakona.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje kandidata koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za sva radna mjesta po raspisanom konkursu će se obaviti dana 24.10.2019.godine ( četvrtak) sa početkom u 12 časova u prostorijama škole, nakon čega će se obaviti i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove po raspisanom konkursu biće objavljeni na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua i testiranja.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu „ Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ „Sveti Sava“ Кozarska Dubica, Dositejeva bb, Кozarska Dubica 79 240, sa naznakom „Za konkurs „.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.