fbpx

Prijem 5 nastavnika Stanari

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “DESANКA MAКSIMOVIĆ” STANARI

Prijem 5 nastavnika Stanari

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “DESANКA MAКSIMOVIĆ” STANARI

КONКURS
za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa mjesta pomoćnika direktora, a najduže do 31. decembra 2019. godine – 12 časova;
2. Nastavnik razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršilac, puno radno vrijeme – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. juna 2019. godine;
3. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, puno radno vrijeme u PO Tedin Han – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme – do kraja školske 2019/20. godine;
4. Nastavnik fizike – 1 izvršilac, – bez iskustva, pripravnik – na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/20. godine – 4 časa;
5. Nastavnik ruskog jezika – 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme – do kraja školske 2019/20. godine – 4 časa;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme – za lica koja nisu zaposlena;
6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za kandidate sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi – za kandidate sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Кonkursom
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Кonkursom
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Кonkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
13. Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom), dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
14. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
– Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u ponedjeljak, 26. avgusta 2019. godine u 9.00 časova (testiranje) i 10.00 časova (intervju) u prostorijama škole.
– Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
– Ukoliko se kandidat koji ispunjava uslove konkursa ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je isti odustao od prijave na konkurs
– Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.
– Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, Banja Luka.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Stanari, 74208 Stanari bb, sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.