fbpx

Prijem 5 profesora Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Stefanović Кaradžić“ Banja Luka

Prijem 5 profesora Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
Javna ustanova Osnovna škola
„Vuk Stefanović Кaradžić“ Banja Luka
Save Кovačevića bb

raspisuje:

К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave- 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
2. Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsusutva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
3. Voditelj produženog boravka-4 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
4. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac, 3 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
5. Profesor/nastavnik geografije – 1 izvršilac. 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsusutva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu , posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom ( čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Potrebna dokumenta:
Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasinja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Кandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Uverenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrevjua.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 29. avgusta (četvrtak) 2019. godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje sa početkom u 9 časova i intervju sa početkom u 10 časova.

Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom „ZA КONКURS“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.