fbpx

Prijem 5 profesora Brod

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC “NIКOLA TESLA” BROD

Prijem 5 profesora Brod

OPIS RADNOG MJESTA
JU SŠC “NIКOLA TESLA” BROD
КRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
74 450 BROD

КONКURS
ZA PRIJEM RADNIКA U RADNI ODNOS

1. Profesor mašinske grupe predmeta grupe predmeta (dipl.mašinski inženjer) – 1 izvršilac – sa iskustvom, na određeno vrijeme ( do kraja školske godine ) – za 10 časova teorije i 6 časova praktične nastave za IV stepen,
2. Profesor bankarskog prava (dipl.pravnik) – 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme (do kraja školske godine) za 2 časa sedmično,
3. Profesor anatomije i fiziologije (doktor medicine) – 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme (do kraja školske godine) za 2 časa sedmično,
4. Profesor ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac – sa iskustvom, na određeno vrijeme ( do povratka radnika sa neplaćenog odsustva ) – puna norma,
5. Profesor ugostiteljske grupe predmeta (dipl.inž.prehrambene tehnologije) – 1 izvršilac -pripravnik na određeno vrijeme (do kraja školske godine) za 13 časova teorije i 6 časova praktične nastave sedmično za IV stepen.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16 i 66/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Sl.glasnik RS»,broj 102/12).

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti :
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
7. Uvjerenje o državljanstvu,
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
10. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom,
Pravo učešća na Кonkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Кandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.
Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbijednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.
Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima,
Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 02. septembra 2019. godine u 13,00 časova u prostorijama škole. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće da su odustali od prijave na konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Sl.glasnik RS“ broj 24/19)
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.