fbpx

Prijem 5 profesora JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ Srbac

K O N K U R S za prijem radnika

Prijem 5 profesora JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ Srbac
Danka Mitrova 5, 78420 Srbac
Telefon: +387-51-740-135 Faks: +387-51-741-298
e-mail: ss25@skolers.org
http://www.srednjaskola-srbac.org
Broj: 2086/21

K O N K U R S
za prijem radnika

1.Diplomirani inženjer mašinstva, 2 izvršioca na neodređeno vrijeme.
2.Profesor matemeatike (9 časova), pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.
3.Anatomija i fiziologija (2 časa) na određeno vrijeme, do kraja nastave u drugom polugodištu školske 2021/22. godine.
4.Praktična nastava – frizer (5 časova), na određeno vrijeme, do kraja nastave u drugom polugodištu školske 2021/22. godine.
5.Vjeroučitelj islamske vjeronauke (2 časa), na određeno vrijeme, do kraja nastave u drugom polugodištu školske 2021/22. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS’‘ broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske’‘ broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS’‘ broj 120/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS“ broj 29/12 i 80/14 i 83/15).
Prijem radnika vrši se u skladu s Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske’‘ broj 24/19).
Potrebna dokumenta:
1. Prijava na konkurs potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail).
2. Uvjerenje o državljanstvu.
3. Izvod iz matične knjige rođenih.
4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
5. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
9. Uvjerenje o radnom stažu idato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom ( uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
13. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
14. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
15. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti ovjerene fotokopije priloženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje 9.8.2021. u 9 časova u prostorijama Škole a intervju istog dana u 11 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranj, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.
Škola kandidate neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adesu: JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.
Kontakt telefon 051-740-135.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.08.2021

Datum objave: 21.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.