fbpx

Prijem 5 profesora JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

Prijem 5 profesora JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU GIMNAZIJA „JOVAN DUČIĆ“ DOBOJ
HILANDARSКA 2, 74 000 DOBOJ

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor likovne kulture, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, ….. 1 izvršilac
2. Profesor filozofije ,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,a najduže do 31.08.2021. godine …….1 izvršilac
3. Profesor engleskog jezika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine ……1 izvršilac
4. Profesor pravoslavne vjeronauke, pripravnik, 9 časova sedmično ,na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine …..1 izvršilac
5. Profesor islamske vjeronauke, pripravnik, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine ……..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( Službeni glasnik RS 1/16), kandidati treba da ispunjavahu i posebne uslova predviđene članom 104. stav1 tačka1, 2 i 3 Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 41/18), i Pravilnikom o vrstama stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ,kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos :
1. Da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2. da je punoljetan, a to dokazuje izvod iz matične knjige rođenih ili foto kopijom lične karte
3. da je radno sposoban ,a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat,nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava , a dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,
5. da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , a dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanjekriterijuma za prijem i to:
1.Ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
2.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocijeni tokom školovanja,ako u diplomi ne postoje podaci oprosjeku ocjena
3. uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoji didaktičkoj- medodičkoj grupi predmeta,koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
5. uvjerenjeda se kandidat oslobađa obaveze polagtanja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispitau skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
6.Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene oglasom,izdato od strane poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnoslica sa radnim iskustvom
7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih, lica koja traže zaposlenje
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca.
9.Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike srpske, ako se o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7 i 8 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto , gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van školeu trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.
Ukoliko se na radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, i 3 ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,škola zadržava pravo da primi radnika bez radnog iskustva.

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene fotokopije na adresu škole i neće se vraćati kandidatima.
Svi kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.
Testiranje i intervjui sa kandidatima biće obavljeni dana 30.09.2020 godine (srijeda) u prostorijama škole sa početkom u 10 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole ,najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se kandidati neće posebno pozivati ,a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj, Hilendarska 2, sa naznakom „Prijava na konkurs“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.