fbpx

Prijem 5 profesora Ljubinje

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC „Svetozar Ćorović“, Ljubinje

Prijem 5 profesora Ljubinje

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU SŠC „Svetozar Ćorović“, Ljubinje
Adresa, tel.: Svetosavska 22, 059-621-213
e-mail: ss89@skolers.org
Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 41/18 ) i Odluke o slobodnim radnim mjestima br. 266-1/20 od 3.8.2020. direktor centra r a s p i s u j e

К O N К U R S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za :

1. Profesor muzička kultura 2 časa sedmično……………..1 izvršilac bez iskustva do 31.8.2021. godine
2. Profesor ekonomske grupe predmeta 3 časa sedmično……1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2021.godine
3. Profesor pravoslavne vjeronauke 5 časova u Ljubinju ……..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2021. godine
4. Profesor pravoslavne vjeronauke 3 časa u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2021. godine
5. Profesor fizike 5 časova sedmično……………. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 01/16 i 66/18 ) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz :
Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik Republike Srpske», br.41/18) član 104. i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 34/15 i 83/15 ) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („ Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 29/12, 80/14 i 83/15 ) .
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Кandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih uslova i to:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih ,
-Uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( diplome stečene van BiH i Republike Srbije pslije 6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
-Uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi za kandidate gdje se traži iskustvo
-Prijavu (potpisanu od strane kandidata ) sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom.
-Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente:
*Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),
*U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa,
*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),
*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ( za kandidate sa iskustvom),
*Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
*Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
*Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 15.8.2020. godine i do tada prijave trebaju biti u školi.
Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili prijave i ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 17.8.2020. godine u prostorijama škole u godine u 10, 00 sati.
Кandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.
Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu Javna ustanova Srednjoškolski centar „Svetozar Ćorović“, Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 05.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.