Prijem 5 radnika

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Prijem 5 radnika

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, raspisuje

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik za analize

1/02 Viši stručni saradnik za analize

1/03 Stručni savjetnik za upravljanje programima i projektima IPA

1/04 Stručni savjetnik za koordinaciju međunarodne multilateralne pomoći

1/05 Stručni savjetnik za koordinaciju godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje kontrolom

 

 

SEKTOR ZA BUDŽET INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Odsjek za analize planiranja i izvršenja budžeta budžetskih korisnika

1/01 Stručni savjetnik za analize

Opis poslova i radnih zadataka: Analizira preglede prioriteta budžetskih korisnika za potrebe sačinjavanja Dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH, utvrđuje i daje prijedloge gornjih granica rashoda za dodjeljeni portfolio korisnika; sačinjava preliminarne projekcije rashoda za naredno trogodišnje razdoblje za potrebe Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH s ciljem sačinjavanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH, priprema analize godišnje izvještaje o izvršenju budžeta dodijeljenih budžetskih korisnika; objedinjuje sve poslove analitičke procjene budžetskih korisnika; priprema informativne, analitičke i druge materijale za potrebe analize planiranja i izvršenja budžetskih korisnika; analizira budžetske zahtjeve za dodjelu sredstava iz budžeta po Instrukciji broj 2., provodi savjetovanja i rasprave sa budžetskim korisnicima i predlaže preliminarne nacrte budžeta za dodijeljeni portfolio budžetskih korisnika sa prijedlogom mjera za unapređenje procesa pripreme godišnjeg budžeta; priprema analize zahtjeva budžetskih korisnika u postupku odlučivanja po zahtjevima za restrukturiranje budžeta, namjensku strukturu i izmjenu namjenske strukture kapitalnih izdataka, što uključuje i davanje saglasnosti na iste, vrši analize operativnih planova u dijelu rasporeda rashoda po analitičkim kategorijama prema odobrenom budžetu, kao i obavljanje drugih aktivnosti vezano za izvršenje budžeta sa mjerama za unapređenje, priprema analize, daje preporuke, primjedbe, sugestije, vrši formalnu verifikaciju obrazaca za procjenu fiskalnih uticaja propisa i drugih akata koje dostavljaju budžetski korisnici radi pribavljanja mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, te provodi suštinsku provjeru procjene fiskalnih uticaja propisa i drugih akata i daje mišljenja i odgovore na zahtjeve dodijeljenih budžetskih korisnika po osnovi budžetske rezerve, višegodišnjih kapitalnih ulaganja, akata koji imaju finansijske implikacije na budžet institucija BiH i drugih upita budžetskih korisnika; sačinjava preliminarne procjene izvršenja rashoda budžetskih korisnika; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS – ekonomski fakultet, VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

1/02 Viši stručni saradnik za analize

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u analizi pregleda prioriteta budžetskih korisnika za potrebe sačinjavanja Dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH, utvrđuje i daje prijedloge gornjih granica rashoda za dodijeljeni portfolio korisnika, učestvuje u izradi preliminarne projekcije rashoda za naredno trogodišnje razdoblje za potrebe Savjetodavne skupine Fiskalnog vijeća BiH s ciljem sačinjavanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH, analizira godišnje izvještaje o izvršenju budžeta dodijeljenih budžetskih korisnika, učestvuje u pripremi informativnih, analitičkih i drugih materijala za potrebe analize planiranja i izvršenja budžetskih korisnika, analiza budžetskih zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta institucija BiH po Instrukciji broj 2. za dodijeljeni portfolio budžetskih korisnika, pomaže u analizi zahtjeva budžetskih korisnika u postupku odlučivanja po zahtjevima za: restrukturiranje budžeta, namjensku strukturu i izmjenu namjenske strukture kapitalnih izdataka, što uključuje i davanje suglasnosti na namjensku strukturu, analize operativnih planova u dijelu rasporeda rashoda po analitičkim kategorijama prema odobrenom budžetu, kao i obavljanje drugih aktivnosti vezano za izvršenje budžeta te obavlja konsultacije sa budžetskim korisnicima i predlaže preliminarni nacrt budžeta za dodijeljeni portfolio budžetskih korisnika, učestvuje u analizi, davanju preporuka, primjedbi, sugestija za davanje mišljenja i odgovora na zahtjeve dodjeljenih budžetskih korisnika po osnovi budžetske rezerve, višegodišnjih kapitalnih ulaganja, akata koji imaju finansijske implikacije na budžet institucija BiH i drugih upita budžetskih korisnika, vrši formalnu verifikaciju obrazaca za procjenu fiskalnih uticaja propisa i drugih akata koje dostavljaju budžetski korisnici radi pribavljanja mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, te učestvuje u provedbi suštinske provjere procjene fiskalnih uticaja propisa i drugih akata, učestvuje u izradi preliminarne procjene izvršenja rashoda dodijeljenih budžetskih korisnika. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka kome podnosi izvješće o radu.

Posebni uslovi: VSS – ekonomski fakultet, VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 odnosno 240 ECTS bodova; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

SEKTOR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IPA (CJFU)

Odsjek za upravljanje programima i projektima IPA

1/03 Stručni savjetnik za upravljanje programima i projektima IPA

Opis poslova i radnih zadataka: U sistemu indirektnog upravljanja programima i projektima IPA prati sve poslove vezane za provedbu javnih nabavki programa IPA koji su u nadležnosti Sektora, provodi sve pripremne aktivnosti u vezi oglašavanja, organizuje i provodi različite postupke nadmetanja i ocjenjivanja ponuda prema propisima EU: priprema standardnu tendersku dokumentaciju i nacrte ugovora prema provedbenim procesima nadmetanja, izrađuje uputstva, objašnjenja i administrativnu podršku u vezi sa oglašavanjem, provedbom konkursnog postupka, ocjenjivanjem i ugovaranjem, izrađuje planove i programe aktivnosti te vrši mjesečno izvještavanje o stanju i napretku na svakom pojedinom projektu u procesu javnih nabavki, Obavlja poslove pravnog stručnjaka u procesu procjenjivanja pripremljenih ugovora s korisnicima projekata i procjene tenderske dokumentacije, daje prijedloge za usklađivanje tenderske dokumentacije sa pravilima PRAG-a te vrši ad hoc provjere kako bi se procijenila ispravnost troškova po zahtjevima korisnika za isplatu i njihovo verifikovanje, odnosno da li su u skladu sa potpisanim ugovorima, prati izvršenje ugovora, doprinosi kontinuiranom poštovanju propisane radne procedure, aktivno učestvuje u izradi pisanih radnih procedura, u funkciji prvog nivoa kontrole troškova obavlja poslove kontrolora troškova za projekte partnera iz BIH za koje ga zaduži pomoćnik ministra. Vrši kontrolu administrativne, tehničke i finansijske ispravnosti finansijskog izvještaja i pripadajuće dokumentacije i priprema Izjavu o odobrenim troškovima za izdavanje, vrši i kontrolu stanja na licu mjesta u skladu sa utvrđenim planom posjeta, vrši kontrolu kvaliteta Izjava o odobrenim troškovima koje su pripremili kontrolori prvog nivoa kontrole u smislu ispravnosti u odnosu na propratnu dokumentaciju o nastalim troškovima i u odnosu na poštivanje programskih i internih radnih procedura, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS –ekonomski ili pravni fakultet, VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS bodova; 3 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKO PLANIRANJE RAZVOJA I KOORDINACIJU MEĐUNARODNE EKONOMSKE POMOĆI

1/04 Stručni savjetnik za koordinaciju međunarodne multilateralne pomoći

Opis poslova i radnih zadataka: Koordinira proces međunarodne multilateralne pomoći BiH, s ciljem unapređenja efikasnosti korištenja sredstava; koordinira saradnju sa i između multilateralnih donatora/kreditora s ciljem utvrđivanja i definisanja njihovih budućih planova ulaganja u razvojne projekte i projekte tehničke pomoći; promoviše prioritetne razvojne projekte/programe iz dokumenata Program javnih investicija/Razvojno investicioni program potencijalnim međunarodnim finansijerima; provodi procedure za usvajanje i potpisivanje međunarodnih akata iz područja međunarodne razvojne saradnje; izrađuje godišnje Izvještaje o primjeni principa Pariške deklaracije o efikasnoj pomoći u BiH (PD), na engleskom i na službenim jezicima u BiH; Izrađuje PD, nakon izvršene analize rezultata za indikatore za praćenje primjene principa Pariške deklaracije; izrađuje godišnji izvještaj Pregled aktivnosti donatora u BiH, na engleskom i na službenim jezicima u BiH; s ciljem pripreme DMR, analizira podatke iz upitnika popunjenih od strane institucija u BiH i donatora, članova DCF-a, kao i PIMIS/DMD baze podataka; s ciljem pripreme DMR, izrađuje poglavlja za prioritetne razvojne sektore u BiH, sa analizom stanja i ostvarenog napretka u provedbi reformi; učestvuje u usklađivanju potreba BiH za finansiranje razvojnih projekata s kratkoročnim /srednjoročnim planovima ulaganja multilateralnih donatora/kreditora; predlaže mjere za razvoj i unapređenje mehanizama za efikasnije korištenje sredstava razvojne pomoći; vrši istraživanja u saradnji sa međunarodnim organizacijama o praćenju unapređenja efikasnosti razvojne pomoći na globalnom nivou (OECD,UN). Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS –ekonomski fakultet, VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS bodova; 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

ODJELJENJE ZA KOORDINACIJU GODIŠNJEG PLANIRANJA RADA I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE KONTROLOM

1/05 Stručni savjetnik za koordinaciju godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje kontrolom

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje planove aktivnosti osnovnih organizacionih jedinica Ministarstva prilikom izrade srednjoročnog i godišnjeg plana rada Ministarstva te srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vijeća ministara BiH na osnovu podataka koje dostavljaju nadležni sektori u skladu sa internim procedurama Ministarstva u ovim oblastima i prati stepen realizacije planiranih ciljeva i aktivnosti Ministarstva, razvoja srednjoročnog planiranja i postupanja u predviđenim rokovima. Izrađuje izvještaje, analize i informacije te predlaže aktivnosti za unapređenje sistema. Izrađuje Godišnji izvještaj o internim kontrolama i popunjava Upitnik o samoprocjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole u saradnji sa sektorima Ministarstva, u cilju izrade Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH Centralne harmonizacijske jedinice. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja. Za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS – pravni ili ekonomski fakultet, VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Napomena za sve kandidate:

–      Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

–      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

–      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

–      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

 

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva finansija i trezora BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 26.03.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo finansija i trezora BiH

„Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora BiH“

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5164%3Ainterni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-ministarstvu-finansija-i-trezora-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 26.03.2019

Datum objave: 18.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.