fbpx

Prijem 5 radnika na rukovodećim mjestima Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

Opština Mrkonjić Grad

Prijem 5 radnika na rukovodećim mjestima Mrkonjić Grad

Na osnovu čl. 54, 55, 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), člana 66. Statuta Opštine Mrkonjić Grad (“Službeni
glasnik opštine Mrkonjić Grad”, broj 10/17) i Odluke Skupštine opštine
Mrkonjić Grad, broj: 02-022-77/17, od 29.6.2017. godine, načelnik opštine
Mrkonjić Grad raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta – načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi Opštine Mrkonjić Grad

I – Predmet Konkursa
U Opštinsku upravu Opštine Mrkonjić Grad primaju se u radni odnos u
statusu službenika:
– načelnik Odjeljenja za privredu i fi nansije …………………………..1 izvršilac,
– načelnik Odjeljenja za opštu upravu i društvene
djelatnosti ………………………………………………………………………….1 izvršilac,
– načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i komunalne
poslove ……………………………………………………………………………..1 izvršilac,
– načelnik Odjeljenja za izgradnju grada i upravljanje
imovinom ………………………………………………………………………….1 izvršilac,
– načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove ………………………..1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova koje obavljaju načelnici odjeljenja:
– rukovode radom odjeljenja,
– predstavljaju odjeljenje u granicama ovlašćenja,
– organizuju rad odjeljenja i obezbjeđuju zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova iz nadležnosti odjeljenja,
– predlažu propise i druge akte iz nadležnosti odjeljenja i preduzimaju
druge mjere za koje su ovlašćeni,
– sarađuju sa drugim odjeljenjima s ciljem izvršavanja poslova i zadataka iz svog djelokruga,
– prate stanje iz nadležnosti odjeljenja i informišu načelnika opštine,
– donose i potpisuju rješenja i druga akta u upravnom postupku,
– učestvuju u procesima strateškog planiranja i implementaciji Strategije
razvoja,
– obavljaju i druge poslove koje im povjeri načelnik opštine.
III – Mandat
Načelnike odjeljenja imenuje Skupština opštine, nakon sprovedenog
Javnog konkursa, na mandat koji traje do kraja mandata saziva Skupštine
opštine koja ih je izabrala.
IV – Status
Načelnici odjeljenja imaju status službenika prve kategorije.
V – Opšti uslovi za kandidate:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu odbili naredbu da se
povinuju pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH i
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43.
do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
VI – Posebni uslovi za kandidate:
1. za načelnika Odjeljenja za privredu i fi nansije: da ima završen četvo- rogodišnji studij prirodnog, tehničkog, poljoprivrednog ili društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili
ekvivalent, da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja, odnosno odgovarajućeg zvanja i da ima položen stručni ispit
za rad u upravi;
2. za načelnika Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti: da
ima završen četvorogodišnji studij prirodnog, društvenog, poljoprivrednog
ili medicinskog smjera ili prvi ciklus istog studija sa ostvarenih najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent, da ima najmanje tri godine radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja, odnosno odgovarajućeg zvanja i da ima položen stručni ispit za rad u upravi;
3. za načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i komunalne poslove:
da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva, arhitekture ili diplomirani pravnik ili prvi ciklus istog studija sa
ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, da ima najmanje tri
godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno odgovarajućeg zvanja i da ima položen stručni ispit za rad u upravi;
4. za načelnika Odjeljenja za izgradnju grada i upravljanje imovinom:
da ima završen četvorogodišnji studij prirodnog, tehničkog, poljoprivrednog
ili društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa ostvarenih najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent, da ima najmanje tri godine radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja, odnosno odgovarajućeg zvanja i da ima položen stručni ispit za rad u upravi i
5. za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove: da ima završen četvorogodišnji studij ekonomskog, pravnog, tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, da ima
najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno
odgovarajućeg zvanja i da ima položen stručni ispit za rad u upravi.
VII – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs (Obrazac broj 1). Obrazac prijave je dostupan na
internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i
na internet stranici Opštine Mrkonjić Grad, a može se preuzeti i u Opštinskoj
upravi Opštine Mrkonjić Grad (šalter broj 2). Sve rubrike u prijavnom obrascu
moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju
navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose
se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
– kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova Konkursa kandidat prilaže
foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa;
4) nije u sukobu interesa i da ne postoji nespojivost, u skladu sa čl. od 43.
do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na Javni konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova Konkursa kandidat prilaže
foto-kopije:
1. diplome o završenoj stručnoj spremi (fakultetu);
2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno
izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će
položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja ili rješenja o
oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu
sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
3. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kog se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi
Opštine Mrkonjić Grad (Konkursne komisije), dužan je da u roku od sedam
dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji,
uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjenosti
opštih uslova (podt. 1), 3) i 4):
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa;
– da nije u sukobu interesa i da ne postoji nespojivost, u skladu sa čl.
od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u
propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija
utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg

kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da
postupi u skladu sa prethodnim stavom.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija
obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom: Komisiji za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja u
Opštinskoj upravi Opštine Mrkonjić Grad.
Kontakt telefon za sve informacije u vezi sa Konkursom: 050/220-929.
IX – Objavljivanje Konkursa
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj protokola: 01-120-12/19
4.3.2019. godine

Načelnik opštine,
Mrkonjić Grad Divna Aničić, s.r

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 27.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.