fbpx

Prijem 5 radnika Osnovni sud u Banjoj Luci

Ovaj oglas je istekao

K O N K U R S za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

Prijem 5 radnika Osnovni sud u Banjoj Luci

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI
Vladike Platona 2
78000 Banja Luka

I
Raspisuje se sledeći:

K O N K U R S
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

I NAZIV RADNOG MJESTA:
1.SUDIJSKI ASISTENT ……. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,
2.KURIR …….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
3.VOZAČ……… 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
4.REFERENT IZVRŠENjA ……. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
5.SPREMAČICA NA ODRŽAVANjU ČISTOĆE ……. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 1.
-Prilikom preuzimanja predmeta od referenata za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za navedeni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,
-nakon postupanja po zadacima, lično vraća u pisarnicu sve CMS predmete (osim onih koje je sudija zadržao radi izrade odluke), referentu za upravljanje predmetima (stavlja u fah sudije), a pripremljenu poštu za otpremu predaje referentu za otpremu pošte,
-vraćene predmete u pisarnici mora preuzeti referent za upravljanje predmetima,
-vrše asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem, daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
-učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,
-postupa po naredbama sudija i stručnih saradnika u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava Suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu,
-vrši sravnjavanje izvršenih prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju,
-popunjava odgovarajuće obrasce – rješenja o naknadama troškova svjedocima i sudijama porotnicima, kao i pozive sa uplatnicom za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i sudske takse,
-blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonoma u Sudu,
-uredno vodi dnevnik rada, po obavljenim poslovima u toku dana,
-obavlja i druge poslove po nalogu sudije, sekretara Suda i rukovodioca za administrativno – tehničke poslove.

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 2.
-vrši unutrašnju i spoljnu dostavu pošte i sudskih pismena,
-vrši dostavu sudskih pismena prema uputstvu datom od strane rukovodioca Odsjeka i u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku,
-vrši razvrstavanje i razduživanje kurirskih dostavnica o uručenim sudskim pismenima prethodnog dana,
-vodi evidenciju o urednom povratu dostavnica kao i urednoj dostavi sudskih pismena,
-vrši očitavanje bar code-a sa dostavnica o urednoj dostavi sudskih pismena i vrši štampanje listinga,
-vrši upisivanje dostavnica u knjigu zaduženja, koje se ne nalaze u CMS programu,
-vrši prijem stranaka i uručuje im sudska pismena po ostavljenim obavijestima od strane kurira na terenu,
-po potrebi prenosi materijal i inventar za potrebe Suda,
-obavlja i druge pomoćno-tehničke poslove po nalogu sekretara Suda i rukovodioca Odsjeka.

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 3.
-upravlja motornim vozilima koja su vlasništvo Suda,
-stara se o održavanju vozila i njihovoj isrpavnosti,
-stara se o opravkama vozila i pripremama za redovne tehničke preglede i registraciju,
-održava redovnu čistoću vozila,
-vodi evidenciju o upotrebi vozila Suda i potrošnji goriva i maziva,
-održava garaže za vozila u urednom stanju,
-obavlja i druge operativno-tehničke poslove po nalogu predsjednika i sekretara Suda.

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 4.
-radi na izvršnim predmetima pod nadzorom sudije i dozvoljava izvršenje,
-po nalogu sudije obavlja procesne radnje u CMS programu i o tome vodi evidenciju,
-radi zaključke, odluke o usvajanju predloženog izvršenja, raspoređuje predmete sudskim izvršiteljima,
-vrši finalizaciju izvršnih predmeta i dostavlja završene predmete blagajni za naplatu,
-ulaže podneske i dostavnice u sudske spise,
-obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika Suda, sudije, predsjednika Izvršnog odjeljenja i sekretara Suda.

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 5.
-vrši svakodnevno čišćenje i uredno održavanje svih prostorija u zgradi Suda,
-zaključava ulazna vrata nakon izlaska stranaka i radnika Suda,
-redovno čišćenje i održavanje u ispravnom stanju mokrih čvorova u Sudu,
-osigurava da su poslije završetka radnog vremena sve prostorije u zgradi zaključane, svjetla pogašena, oticanje vode zatvoreno i električni uređaji usključeni,
-blagovremeno obavještava neposrednog rukovodioca o svim kvarovima u zgradi Suda i na sredstvima sa kojima rukuje,
-obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Suda i rukovodioca Odsjeka.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-SSS – završena srednja ekonomska škola – pravni smjer ili srednja birotehnička škola – IV ili III stepen stručne spreme,
-6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-položen stručni upravni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
– VKV radnik ili završena srednja škola – III stepen stručne spreme,
– 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
-SSS – završena srednja škola – IV ili III stepen stručne spreme,
-6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim poslovima,
-položen vozački ispit „B“ kategorije.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.
-VŠS ili SSS – završena viša škola društvenog smjera – V stepen stručne spreme, ili gimnazija ili ekonomska škola – IV stepen stručne spreme,
-1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-položen stručni upravni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5.
– SSS završena srednja škola – III stepen stručne spreme ili KV radnik – završena osmogodišnja škola,

II
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):
– diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 4)
– dokaz o traženom radnom iskustvu,
– dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 4),
– položen vozački ispit „B“ kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 3).
III
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2 sa naznakom: -ZA KONKURS –

IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.