fbpx

Prijem 5 radnika Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija Prnjavor, Prnjavor

Prijem 5 radnika Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
JU Gimnazija Prnjavor, Prnjavor
Rade Vranješević br.1

raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor srpskog jezika i književnosti za 7 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac
2. Profesor ruskog jezika za 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac
3. Profesor pravoslavne vjeronauke za 5 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac
4. Profesor islamske vjeronauke za 2 časa na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac
5. Profesor fizike za 12 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine, pripravnik-1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16,66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1.,2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18), članom 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 34/15, 83/15).
Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 24/19).
Pravo učešća na konkursu za radna mjesta pod tačkom 1,2, 3 i 4. imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOКUMENTA:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :
1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta pod tačkom 1,2, 3 i 4.
7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla za radna mjesta pod tačkom 1,2, 3 i 4.
11. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece Škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 23.08.2019. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 10:00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.