Prijem 5 radnika Rogatica

Ovaj oglas je istekao

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „27. JANUAR“

Prijem 5 radnika Rogatica

OPIS RADNOG MJESTA
1.Profesor fizike – puno radno vrijeme-pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine- 1 izvršilac,
2.Profesor likovne kulture- 3 časa sedmično- 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine
3.Struka elektrotehnika za zanimanje električar:
-Električar V stepen sa radnim iskustvom -10 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine- 1 izvršilac,
-Diplomirani inženjer elektrotehnike- 4 časa teorije i 2 časa vježbe 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine
4.Struka poljoprivreda i prerada hrane za zanimanje agroturistički tehničar:
-Diplomirani inženjer poljoprivrede-opšti smjer- 2 časa stočarstvo- 1 izvršilac sa radnim iskustvom do 31.08.2019. godine,
5.Profesor filozofije i sociologije- 13 časova – 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
-utvrđenih Zakonom o radu- („Službeni glasnik RS“broj: 1/16.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:102/14). I izmene i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:42/16).

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
11. Kandidat pod rednim brojem 3. stav 1 dostavlja dokumenta prema svojoj stručnoj spremi.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14). I izmene i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:42/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. JANUAR“ -26.9.2018.god u 14.oo .časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_5_radnika_-_ju_srednjoskolski_centar_27._januar_rogatica/

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 20.09.2018

Datum objave: 13.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.