fbpx

Prijem 6 nastavnika Janja

Ovaj oglas je istekao

JU Srednja stručna škola, Janja

Prijem 6 nastavnika Janja

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
GRAD BIJELJINA
JU SREDNJA STRUČNA ŠКOLA
JANJA , Кarađorđeva 250
Telefon, Faks:055/543-012
[email protected]
Broj: 727 /2019

Na osnovu člana 104 i 106 stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik Republike Srpske “ broj:41/18), i člana 4. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), direktor škole raspisuje

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

Opis radnog mjesta
1. Nastavnik njemačkog jezika,1 izvršilac, 16 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme .
2. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, 2 časa sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit , na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
3. Nastavnik istorije umjetnosti i umjetničkog oblikovanja, 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, pripravnik.
4. Nastavnik kuvarstva, 1 izvršilac, 8 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni , na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine .
5. Nastavnik prakse za kuvare,1 izvršilac,15 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine .
6. Nastavnik pravoslavne vjeronauke,1 izvršilac, 4 časa sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit , na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvđenih opštim propisima o radu i posebnih uslova propisanih članom 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(”Službeni glasnik Republike Srpske” broj:41/18) , kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12,59/12, 80/14 i 83/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijrm u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom , potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to :
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog o dnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje će škola pribaviti za izabranog kandidata službenim putem a prie zasnivanja radnog odnosa ,
5)uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviiti službenim putem za izabranog kandidata , a prije zasnivanja radnog odnosa ,
6)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena , što se dokazuje uvjerenjem koj e dostavlja kandidat.

Кandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje i to:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2 )uvjerenje o položenim pedagoško – psihološkim i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ( samo za radna mjesta gdje se traži konkursom),
4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim s e reguliše polaganje stručnog ispita,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.
Ukoliko kandidat ne može iz orvdanih razloga pribaviti dokumenat iz ovog stava konkursa , prosjek ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indiksa,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkursom za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba ada sadrži podatke iz kojih se vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme i
– dužina radnog staža po vrstama posla.
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida;
10)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno ,pravo učešća na konkursu imaju i lic iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole
dana 23.09.2019. godine.
Testiranje za kandidate koji su dostavili potpune i blahgovremene prijav e, odnosno koji ispunjvaju uslove konkursa obaviće se dana 27.09.209. godine u 10,00 časova a nakon toga obaviće se intrvju u prostorijama Ju Srednje stručn eškole u Janji.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, na prijavi tačno navesti koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučnom na adresu: Javna ustanova Srednja stručna škola, Janja , ulica Кarađorđeva broj 250 ,76 316 Janja, sa naznakom „Prijava na konkurs“ .

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 19.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.