fbpx

Prijem 6 nastavnika JU OŠ „Majka Knežopoljka“ Knežica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Majka Knežopoljka“ Knežica

Prijem 6 nastavnika JU OŠ „Majka Knežopoljka“ Knežica

OPIS RADNOG MJESTA
Javna ustanova Osnovna škola „Majka Knežopoljka“

Na osnovu člana 104. i 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17., 31/18., 84/19., 35/20. i 63/20.), kao i Saglasnosti za raspisivanje konkursa, broj: 11/20. od 16.10.2020. godine, direktor Javne ustanove Osnovna škola „Majka Knežopoljka“ Knežica, raspisuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE (puna norma) – 1 IZVRŠILAC, na određeno vrijeme, do 02.03.2021. godine (do povratka radnice sa porodiljskog odsustva) – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
2. NASTAVNIK ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK (4 časa) – 1 IZVRŠILAC, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
3. NASTAVNIK ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK (6 časova) – 1 IZVRŠILAC, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine (do 31.08.2021. godine) – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4. NASTAVNIK ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA (12 časova) – 1 IZVRŠILAC, na neodređeno vrijeme – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
5. NASTAVNIK ZA NASTAVNI PREDMET DEMOKRATIJA I LjUDSKA PRAVA (2 časa) – 1 IZVRŠILAC, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine (do 31.08.2021. godine) – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
6. VODITELj JUTARNjEG ČUVANjA (50% norme) – 1 IZVRŠILAC na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2020/2021. godini – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16. i 66/18.), kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17., 31/18., 84/19., 35/20. i 63/20.), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“, broj: 77/09., 86/10., 25/14. i 76/15.) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18. i 26/19.).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
*da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
*da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Ovo uvjerenje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.,
*uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Ovo uvjerenje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.,
*uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata i dokumentaciju vezanu za opšte uslove, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, dostavlja samo onaj kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca

U skladu sa članom 104. stav 6. i članom 113. stav 4. i 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17., 31/18. 84/19., 35/20. i 63/20.) pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i da pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak 05.11.2020. godine, u 12:00 časova u centralnoj školi u Knežici. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa slati isključivo poštom na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Majka Knežopoljka“, sa naznakom „KONKURS“, Vidovdanska bb, 79 246 Knežica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.