fbpx

Prijem 6 nastavnika Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Sveti Vasilije Ostroški”, Trebinje

Prijem 6 nastavnika Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „SVETI VASILIJE OSTROŠКI“
TREBINJE

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Nastavnik engleskog jezika – 8 časova u nastavi, na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 20.03.2020. godine sa najmanje godinu dana radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
2.Nastavnik njemačkog jezika – 20 časova u nastavi na neodređeno vrijeme sa najmanje godinu dana radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3.Nastavnik matematike – 16 časova u nastavi, na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 30.06.2020. godine sa najmanje godinu dana radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 14 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine sa najmanje godinu dana radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5. . Nastavnik tehničkog obrazovanja – 2 časa u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine sa najmanje godinu dana radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6.Bibliotekar – 50% radnog vremena na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za bibliotekara.
-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ).
Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovoarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
5. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Кonkursom,
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Кonkursom,
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Кonkursom.
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– Ljekarsko uvjerenje ne strarije od šest mjeseci o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom dostaviće kandidati koji budu izabrani,
– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Кandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 23.08.2019. godine po sljedećem rasporedu: engleski jezik sa početkom u 08:00 (test) i 09:00 (intervju), njemački jezik sa početkom u 10:00 (test) i 11:00 (intervju), matematike sa početkom u 08:00 (test) i 09:00 (intervju), fizičko vaspitanje sa početkom u 09:00 ( test ) i 10:00 ( intervju ), tehničko obrazovanje sa početkom u 10:00 (test) i 11:00 (intervju) , bibliotekar sa početkom u 08:00 (test) i 09:00 (intervju) u JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“ Trebinje.
– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
– Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:
JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“, Gorička br. 19, 89101 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.