fbpx

Prijem 6 nastavnika Ugljevik

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC „ Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik

Prijem 6 nastavnika Ugljevik

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik
Tel. 055/772-250,771-221
Broj: 1661/2019
Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018), direktor škole raspisuje

КONКURS
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa mjesta pomoćnika direktora, sa radnim iskustvom
2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, 18 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom
3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, 11 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine sa radnim iskustvom
4. Nastavnik mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine sa radnim iskustvom
5. Nastavnik mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac, 11 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine sa radnim iskustvom
6. Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta (smjer energetika), 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom

Кandidati za radna mjesta pod tačkama 1, 2, 3 i 6 moraju imati položen stručni ispit za rad u nastavi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2016, 66/2018) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ( „ Službni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12, 80/2014 i 83/2015), kao i opšte uslove koji su regulisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 24/2019).

Postupak prijema radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 24/2019).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu ;
-Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evideniciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom.Uvjerenje treba da sadrži podatke o:
1. vrsti posla;
2. stepenu stručne spreme;
3. dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/2018), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.
Izuzetno, pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica prvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 24.10.2019. godine u 10 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smtaraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, Кarađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom „ Za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.