fbpx

Prijem 6 pripravnika Opštinska uprava Han-Pijesak

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Han-Pijesak

Prijem 6 pripravnika Opštinska uprava Han-Pijesak

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE HAN PIJESAK

Na osnovu člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ br:97/16), člana 6. Pravilnika o prijemu pripravnika u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak“ br: 16/17), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 02-123-14/20 od 16.10.2020.g., načelnik Opštine Han Pijesak raspisuje:

JAVNI KONKURS

I Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika JU Zavoda za zapošljavanje RS i to:

a) Pripravnici (Po Ugovoru o finansiranju plate pripravnika sa VSS broj: 02-123-13/20 od 15.10.2020.g.)

1) Diplomirani defektolog……………………………..1 izvršilac
2) Diplomirani ekonomista 240 ECTS………………1 izvršilac
3) Diplomirani ekonomista 180 ECTS …………..1 izvršilac
4) Diplomirani pedagog…………………………………….1 izvršilac
5) Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog………………1 izvršilac
6) Bakalaureat/bachelor biologije-mikrobiologije………………1 izvršilac

II Opis poslova
Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanje prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.
Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručnog osposobljavanja pripravnika/volontera u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak broj: 16/17).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III Opšti uslovi:
Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1) Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2) Da je stariji od 18 godina;
3) Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4) Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
5) Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;
6) Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7) Da nije u sukobu interesa,odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV Posebni uslovi:
1) Za poziciju pod I-a, redni broj 1:
– Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani defektolog.
2) Za poziciju pod I-a, redni broj 2 :
– Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani ekonomista.
3) Za poziciju pod I-a, redni broj 3:
– Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani ekonomista.
4) Za poziciju pod I-a, redni broj 4:
– Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani pedagog.
5) Za poziciju pod I-a, redni broj 5:
– Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i stečeno zvanje strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog.
6) Za poziciju pod I-a, redni broj 6:
– Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje bakalaureat/bachelor biologije-mikrobiologije.

V Potrebna dokumenta Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika, koji je dostupan na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se preuzeti i u pisarnici opštine Han Pijesak.Uz prijavni obrazac kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:
a) Nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH;
b) Nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi;
v) Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa;
g) Da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) sastavni je dio Prijave na javni konkurs za prijem pripravnika.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
a) Foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz
koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata;
b) Uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja,sa naznačenim periodom čekanja na zaposlenje u struci;
v) Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja- izdaje visokoškolska ustanova.

VI Postupak prijema kandidata Komisija će provesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak“ br: 16/17).
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni kao i putem internet stranice opštine Han Pijesak.
Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije.

VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave,kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa.
Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte na adresu: Opština Han-Pijesak ,Konkursna komisija, ul. Aleksandra Karađorđevića br: 4 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za prijem na rad pripravnika.
Za dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi Dragani Vidović na telefon 057/557-258.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.