fbpx

Prijem 6 pripravnika Poreska uprava Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava Republike Srpske

Prijem 6 pripravnika Poreska uprava Republike Srpske

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESКA UPRAVA
Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka – tel.. 051/332-300; fax. 332-336, callcentar 051/345-080
http://www.poreskaupravars.org; e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11 i 37/12), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:

JAVNI КONКURS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIКA

I Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 6 (šest) pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u :

1.1 Sjedištu Poreske uprave u Sektoru za informacione tehnologije – broj izvršilaca 2,
1.2 Područnom centru Banja Luka – broj izvršilaca 2,
1.3 Područnom centru Prijedor – broj izvršilaca 1
1.4 Područnom centru Trebinje – broj izvršilaca 1

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi za prijem pripravnika:
-da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost i
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

III Posebni uslovi za prijem pripravnika:
-za pozicije pod brojem 1.1. završen Elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera
-za poziciju pod brojem 1.2., 1.3 i 1.4. završen Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera,

IV Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava, Trg Republike Srpske broj 8. Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“ koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na internet stranice Poreske uprave.
Кandidati su uz prijavu dužni dostaviti:
kopiju diplome o završenoj školskoj spremi

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

15.07.2019. godine (ponedeljak) u 09:00 sati za poziciju pod brojem 1.1, 1,3 i 1.4
i 16.07.2019. godine (utorak) u 09:00 sati za poziciju pod brojem 1.2

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske 8 u Banjoj Luci.
Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Кonkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

V Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):
-diplomu o završenoj školskoj spremi,
-uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
-rodni list
-ljekarsko uvjerenje
-uvjerenje o neosuđivanosti i
-radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.
Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VI Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.
VII Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/poreska_uprava_republike_srpske_vrsi_prijem_6_pripravnika/

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 20.06.2019

Datum objave: 05.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.