fbpx

Prijem 6 profesora JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“

Prijem 6 profesora JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“

OPIS RADNOG MJESTA
Broj: 02.1/0335-2-39/20
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “ISTOČNA ILIDžA”
ISTOČNA ILIDžA

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) direktor JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“ raspisuje:

KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

1. Profesor medicinske grupe predmeta-vježbe (mikrobiologija i parazitologija) – 2 časa, na određeno vrijeme – do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
2. Profesor solo pjevanja – 7 časova, na određeno vrijeme-do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
3. Profesor gitare – 5 časova, na određeno vrijeme-do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4. Profesor klavira – 24 časa, na određeno vrijeme, pripravnik-godina dana;
5. Profesor matematike i računarstva- 11 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
6. Profesor violine – 5 časova, na određeno vrijeme-do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ 34/15 i 83/15).

1. Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ;
5. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
6. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije za koje zahtjeva položen stručni ispit);
9. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (za pozicije za koje zahtjeva položen stručni ispit);
10. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
11. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženom konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
12. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme)- za pozicije za koje se zahtjeva radno iskustvo;
13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpska, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (ovo uvjerenje i uvjerenje pod tačkom 5. koje je prethodno navedeno u dokumentima koje kandidat dostavlja, nisu isti dokumenti) i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualno zloupotrebe i iskorišćavanja djece-za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 12.11.2020. godine u 11:00 časova, a intervju isti dan u 12:00 časova u prostorijama Škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:
JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“
ulica Stefana Nemanje broj 10
71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Za konkurs – pozicija broj ___
Kontakt telefon: 057/342-735

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.