fbpx

Prijem 6 profesora JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

Ovaj oglas je istekao

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

Prijem 6 profesora JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

OPIS RADNOG MJESTA
1.Profesor srpskog jezika – 5 časova sedmično , 1 izvršilac
2.Profesor psihologije – 2 časa sedmično, 1 izvršilac
3.Profesor pravoslavne vjeronauke – 6 časova sedmično, 1 izvršilac
4.Profesor fizike – 4 časa sedmično, 1 izvršilac
5.Profesor bilogije – 2 časa sedmično, 1 izvršilac
6.Pedagog – puno radno vrijeme 1 izvršilac

Konkurs za gore navedena mjesta se raspisuje za lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3, 4 i 5 na određeno vrijeme do 01.07.2022.godine, a za pedagoga pod brojem 6. do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik , broj 1/16 i 66/18) kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Sl.gl.RS“,br.41/18) , Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl.glRS“,br.24/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.gl.RS“,broj 29/12,80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 34/15 i 83/15).
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je dostaviti :
1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
2.uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
3.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci,dostavlja kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran)
4.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
5.uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkom 4 i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
7.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,
8.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
9.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (1, 2, 3, 4, i 5), naznačeno konkursom, a za pedagoga ( 6) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima školskog pedagoga, naznačeno konkursom.
10.uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
11.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
12.uvjerenje o položenoj pedagoško-andragoškoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
13.uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža
14.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
15.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
16.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika
Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Škola će otvarati dospjele koverte u ponedeljak 27.09.2021.godine u 13:00 č. i na oglasnoj tabli škole objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa , a testiranje i intervju će se obaviti 29.09.2021. godine u prostorijama škole u 8:00 č. za pravoslavnu vjeronauku, u 11:00 č. za fiziku, u 12:30 č. za srpski jezik, u 13:15 č. za biologiju, u 13:15 č. za pedagoga, u 14:00 č. za psihologiju , sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu :
JU Srednjoškolski centar Rudo
Ulica Cara Dušana broj 35,73260 Rudo.
Sa naznakom „za konkurs“

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 23.09.2021

Datum objave: 15.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.