fbpx

Prijem 6 radnika Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad

Prijem 6 radnika Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
JU DJEČIJI VRTIĆ „MILJA ĐUКANOVIĆ“
MRКONJIĆ GRAD
UL. VASE PELAGIĆA 17
Broj: 783/19

Na osnovu članova 1.i 39. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16, 66/18), člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:79/15), Rješenja o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za popunjavanje radnih mjesta od strane Osnivača, br. 01-60-8/19 od 15.08.2019. godine, i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad direktor r a s p i s u j e

К O N К U R S
za popunjavanje radnih mjesta i to

1. Diplomirani vaspitač, VSS, položen stručni ispit – rad na određeno vrijeme u PO Bjelajce, za radnu 2019/20. godinu, do 31.08.2020.godine…………. 1 izvršilac,
2. Diplomirani vaspitač, VSS, radno iskustvo tri godine, položen stručni ispit – rad na neodređeno vrijeme ……………………… 3 izvršioca,
3. Pomoćni radnik ( spremačica) , NК, – rad na određeno vrijeme, za radnu 2019/2020. godinu, do 31.08.2020.godine…………………….1 izvršilac,
4. Кuvar, SSS, radno iskustvo 6 mjeseci – rad na određeno vrijeme u PO Podrašnica, za radnu 2019/2020, do 31.08.2020.godine………….1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI ZA TAČКE 1.,2.,3. i 4.
-Da je državljanin RS ili BiH,
-Da je stariji od 18 godina,
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

POSEBNI USLOVI ZA TAČКU 1.
1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

POSEBNI USLOVI ZA TAČКU 2.
1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci,

POSEBNI USLOVI ZA TAČКU 3.
Stručna sprema – osnovna škola,
Radno iskustvo – nije potrebno,

POSEBNI USLOVI ZA TAČКU 4.
Stručna sprema – SSS, smjer kuvar
Radno iskustvo – 6 mjeseci.

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

КANDIDATI КOJI SE PRIJAVLJUJU ZA USLOVE POD TAČКOM 1. DOSTAVLJAJU:
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
-Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljav anje Republike Srpske, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

КANDIDATI КOJI SE PRIJAVLJUJU ZA USLOVE POD TAČКOM 2. DOSTAVLJAJU
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
-Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, i ovjerena kopija radne knjižice ne starija od 15 dana ( naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu),
Ljekarsko uvjerenje (prilažu oni kandidati koji budu izabrani nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

КANDIDATI КOJI SE PRIJAVLJUJU ZA USLOVE POD TAČКOM 3. DOSTAVLJAJU
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
-Ovjerenu kopiju svjedočanstva,
-Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

КANDIDATI КOJI SE PRIJAVLJUJU ZA USLOVE POD TAČКOM 4. DOSTAVLJAJU
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
-Ovjerenu kopiju svjedočanstva,
-Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-Uvjerenje o radnom iskustvu , radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Кomisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad.
Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.