fbpx

Prijem 6 radnika Poreska uprava Banja Luka, Doboj

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava Republike Srpske

Prijem 6 radnika Poreska uprava Banja Luka, Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESКA UPRAVA
КONКURS

1. 1 Saradnik za poslove protokola – Područni centar Banja Luka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.
Opis poslova: prima i zavodi u propisane evidencije podneske stranaka i druga akta upućena u PC, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, vodi arhivu PC, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.2 Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.
Opis poslova: vodi evidenciju o zaposlenima u PC i pripadajućim PJ, ažurira i čuva personalna dosijea zaposlenih i prati elektronsku evidenciju zaposlenih, izrađuje nacrte uvjerenja o činjenicama iz personalnih evidencija (radnom stažu, platama itd.), podnosi zahtjeve za refundaciju naknade u slučaju privremene nesposobnosti za rad zaposlenih u PC, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.3 Saradnik na telefonskoj centrali – Sektor za zajedničke poslove, Odjeljenje za pravne i opšte poslove u Sjedištu Poreske uprave, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS.
Opis poslova: obavlja poslove primanja i preusmjeravanja poziva po lokalima, slanje poziva, a po okončanju radnog vremena preusmjerava pozive na portirnicu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.4 Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Doboj, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.
Opis poslova: prima predmete od drugih organizacionih jedinica PURS i drugih organa, iste zavodi u internu knjigu i distribuira ih do krajnjih izvršilaca poslije signiranja od strane neposrednog rukovodioca, unosi zahtjeve za povrat i preknjižavanje u aplikaciju, vodi upisnik upravnih postupaka i druge evidencije vezane za rad Odjeljenja, vodi upisnik predmeta prinudne naplate i druge evidencije vezane za rad Odjeljenja, predaje predmete u arhivu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.5 Sistem inžinjer– Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS.

Opis poslova: nosilac je poslova na planiranju i projektovanju primjene elektronskih servisa koji su usmjereni na pružanje usluga građanima (eUprava), kao i planiranju i projektovanju mjera zaštite, vrši kompletan nadzor i daje podršku svim učesnicima u procesu registrovanja, kreiranja, slanja, prijema i obrade fiskalnih računa, prati trendove u razvoju servisa elektronskog poslovanja i predlaže i implementira optimalne zaštitne mjere od gubitka informacija ili njihovog neovlašćenog mijenjanja/korišćenja, prati međunarodne standarde vezane za bezbjednost elektronskih servisa, predlaže procedure kojima se povećava dostupnost servisa, predlaže procedure čuvanja podataka u sistemu elektronskog poslovanja, kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen, nosilac je poslova projektovanja lokalnih računarskih mreža u skladu sa modernim tehnologijama, definiše projektne zadatke i idejne projekte za rekonstrukciju postojeće IT infrastrukture ili za instaliranje nove, postavlja zahtjeve u pogledu specifikacije radova i potrebne pasivne i aktivne opreme za realizaciju lokalnih računarskih mreža, odgovoran je za konfigurisanje aktivne mrežne opreme, brine se o primjeni standarda pri projektovanju i realizaciji IT infrastrukture, vodi radove na izgradnji IT infrastrukture, prati kvalitet radova i rokove njihovog izvršenja, vodi računa o projektnoj i tehničkoj dokumentaciji IT infrastrukture PURS, učestvuje u planiranju i sprovođenju bezbjednosne politike na nivou IT, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.6 Viši/ razvojni programer– Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS.

Opis poslova: analizira podatke o poreskim obavezama, evidencijama tih obaveza na osnovu podataka sa fiskalnih uređaja, podacima o prijavljenim nepokretnostima na osnovu kojih kreira odgovarajuće izvještaje, primjenjuje i održava statističke alate koji će se koristiti za procjenu vrijednosti nepokretnosti, kao i rizičnosti kontrole poreskih obveznika, na osnovu službenih zabilješki vrši korekcije koje se ne mogu odraditi automatski, a tiču se finansijskih pokazatelja izvještaja sa fiskalnih uređaja, podataka sa prijava nepokretnosti i druge korekcije koje odstupaju od standardizovanih poslovnih procesa, pomaže inspekcijskim organima prilikom kontrole fiskalnih sistema, održava aplikacije koje podržavaju proces fiskalizacije, pruža informatičku podršku poreskom knjigovodstvu i registru poreskih obveznika, nadgleda rad aplikacija koje podržavaju poresko knjigovodstvo i vrši korekcije u specifičnim situacijama na osnovu službenih zabilješki, projektuje algoritme za zatvaranje poreskih obaveza, akontativna zaduženja obveznika, na osnovu definisanih pravila, vrši dizajniranje aplikacija i baza podataka za podršku poreskog knjigovodstva, svih neophodnih registara i šifarnika, definisanje procedura i skripti neophodnih za rad, nadgleda i održava automatizovane procedure vezane za održavanje registra poreskih obveznika, odgovoran je za ispunjenje tehničkih preduslova i komunikaciju sa drugim institucijama uključenim u proces registracije poreskih obveznika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: elektrotehnički, ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog ili informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje engleskog jezika.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, http://www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
ličnu kartu ili pasoš,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Sl. glasnik RS“, br. 73/10, 104/11 i 84/12) i
-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
-dokaz o poznavanju engleskog jezika (samo za radno mjesto 1.6. Viši razvojni programer)

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:
28.11.2019. godine (četvrtak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1.1 Saradnik za poslove protokola – Područni centar Banja Luka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove
1. 2 Saradnik za administrativne poslove– Područni centar Banja Luka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove
1.3 Saradnik na telefonskoj centrali – Sektor za zajedničke poslove, Odjeljenje za pravne i opšte poslove u Sjedištu Poreske uprave
1.4 Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Doboj, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica

29.11.2019. godine (petak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1.5 Sistem inžinjer – Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost
1.6 Viši/ razvojni programer – Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.
Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banja Luci, na oglasnoj tabli Područnog centra Doboj i na internet stranici Poreske uprave.
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili -ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
-uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
-uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave http://www.poreskaupravars.org.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 30.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.