fbpx

Prijem 6 radnika Ribnik

Ovaj oglas je istekao

Opština Ribnik

Prijem 6 radnika Ribnik

Na osnovu čl. 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 66. Statuta Opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik”, broj 5/17), načelnik opštine Ribnik raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Ribnik

I – Predmet Konkursa
U Opštinsku upravu Opštine Ribnik primaju se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:
– U Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti:
1. samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć – 1 (jedan) izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za ljudske resurse i personalne poslove –
1 (jedan) izvršilac,
3. viši stručni saradnik za informacione tehnologije – 1 (jedan) izvršilac;
– U Odjeljenje za privredu i razvoj, Odsjek za prostorno uređenje:
4. šef Odsjeka i samostalni stručni saradnik za poslove prostornog uređenja i građenja – 1 (jedan) izvršilac.
U Opštinsku upravu Opštine Ribnik primaju se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu namještenika:
– U Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti:
5. higijeničar – 2 (dva) izvršioca,
6. ugostiteljski radnik – 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova i status
(1) Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć: obavlja najsloženije stručne poslove u skladu sa odredbama zakona o pružanju pravne pomoći
građanima koji se odnose na davanje usmenih pravnih savjeta, sastavljanje
podnesaka (zahtjevi, predstavke, tužbe i dr.), sastavlja isprave (ugovora i
dr.); pruža stručnu pomoć građanima u sastavljanju predstavki i prijedloga
koje upućuju nadležnim organima; pribavlja potrebne podatke i obavještenja
i u vezi s tim vrši uvid u spise sudova i opštinskih organa; prati i primjenjuje
propise vezane za pružanje pravne pomoći građanima; učestvuje u izradi
odluke o naknadi za usluge pravne pomoći i primjenjuje je u svom radu;
dostavlja podatke i informacije vezane za pružanje usluga na zahtjev načelnika Odjeljenja; pruža svu stručnu pravnu pomoć službama u obavljanju
redovnih poslova; organizuje rad i vrši i druge poslove iz svog djelokruga
rada po nalogu načelnika Odjeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i načelnika opštine; za svoj rad odgovoran je načelniku
Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik V kategorije, samostalni stručni saradnik prvog zvanja.
(2) Samostalni stručni saradnik za ljudske resurse i personalne poslove:
sistemski prati strukturu zaposlenih u Opštinskoj upravi sa metodološkom razradom raznovrsnih pokazatelja (kretanje profesionalne karijere, radna uspješnost, motivacija zaposlenih) i njihovo poređenje sa kadrovskim potrebama,
radi utvrđivanja maksimalnih mogućnosti korišćenja znanja i sposobnosti zaposlenih; razvija posebne programe motivacije zaposlenih; vodi registar zaposlenih; realizuje strateške ciljeve Opštinske uprave u upravljanju ljudskim
resursima; analizira potrebu za obukom i stručnim usavršavanjem; priprema
prijedlog plana zapošljavanja; vrši stručne poslove u postupku zapošljavanja
i izbora kandidata u Opštinsku upravu; analizira organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Opštinskoj upravi; vrši i druge poslove upravljanja ljudskim resursima u skladu sa zakonom; izrađuje analize, informacije i izvještaje o funkcionisanju lokalne samouprave sa predlaganjem odgovarajućih
mjera; priprema rješenja i ugovore iz oblasti radnih odnosa za zaposlene u
Opštinskoj upravi: rješenja o rasporedu, premještaju, prestanku radnog odnosa, plaćenom i neplaćenom odsustvu, godišnjem odmoru i dr.; izrađuje i prati
realizaciju programa korišćenja godišnjih odmora za zaposlene u Opštinskoj
upravi; vodi matičnu knjigu zaposlenih Opštinske uprave; formira i ažurira
personalni dosije zaposlenih; obavlja poslove vezane za prijavu i odjavu zaposlenih u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa,
koji se vode kod Poreske uprave Republike Srpske; prati propise iz oblasti
radnih odnosa koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti
zaposlenih; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i načelnika opštine; za svoj rad odgovora načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik V kategorije, samostalni stručni saradnik prvog zvanja.
(3) Viši stručni saradnik za informacione tehnologije: održava i stara se o
ispravnosti, pravilnom i kontinuiranom funkcionisanju informacionog sistema Opštinske uprave; održava postojeće aplikacije i predlaže nova rješenja;
instalira operativne sisteme i vrši njihovo održavanje; instalira i zamjenjuje
računarsku opremu; administrira lokalnu računarsku opremu; vrši tehničku
pripremu i objavljivanje materijala na sajtu Opštine; održava i ažurira web
stranicu Opštine; pruža tehničku i stručnu informatičku pomoć odjeljenjima i
odsjecima Opštinske uprave; održava kontakte sa državnim organima, agencijama, opštinama i drugim organizacijama u vezi sa primjenom informacionih tehnologija (npr. Agencija za informaciono društvo Republike Srpske i
sl.); analizira i priprema prijedloge za dalji razvoj i unapređenje informacionog sistema; analizira i priprema prijedloge za unapređenje efi kasnosti usluga
prema građanima kroz primjenu informacionih tehnologija; predlaže i priprema projektni zadatak za nabavku novih podsistema integralnog informacionog sistema putem postupka javne nabavke; vrši obuku za rad korisnika i
radi na izradi uputstava za korišćenje softverskih rješenja; vrši kontinuirano stručno usavršavanje iz oblasti informacionih tehnologija (putem interneta,
knjiga i časopisa, specijalizovanih kurseva i seminara); radi i ostale poslove
u vezi sa primjenom informacionih tehnologija; obavlja i druge poslove po
nalogu načelnika Odjeljenja; za svoj rad odgovora načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik VI kategorije, viši stručni
saradnik trećeg zvanja.
(4) Šef Odsjeka i samostalni stručni saradnik za poslove prostornog uređenja i građenja: rukovodi Odsjekom i odgovara za rad Odsjeka; vrši
pripremu nacrta odluka i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka; sarađuje sa
nadležnim organima, organizacijama, institucijama i pravnim licima koja
se bave izradom prostornoplanske dokumentacije, prostornim planiranjem
i građenjem; vrši poslove u postupcima izrade i usvajanja prostornoplanske
dokumentacije kao što su organizovanje javne rasprave, sumiranje rezultata
i utvrđivanje prijedloga za usvajanje dokumentacije; daje stručno mišljenje na zahtjeve i inicijative za izmjenu prostornoplanske dokumentacije i
prosljeđuje ih na obradu pravnim licima ovlašćenim za izradu prostornoplanske dokumentacije; obezbjeđuje i odgovara za čuvanje prostornoplanske dokumentacije koja se nalazi u Odsjeku; izrađuje stručna mišljenja po
nalogu načelnika Odjeljenja; učestvuje u radu stručnih komisija; učestvuje
u izradi urbanističko-tehničkih uslova i kontroliše usklađenost urbanističko-tehničkih uslova koje su izradila pravna lica sa važećom prostornoplanskom dokumentacijom i svojim parafom potvrđuje usklađenost navedenih
dokumenata; vodi prvostepeni postupak i priprema rješenja o izdavanju lokacijskih uslova, odobrenja za građenje i upotrebnih dozvola; priprema rješenja o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i jednokratne rente u postupku izdavanja građevinske dozvole; priprema
rješenja po zahtjevima stranaka za legalizaciju objekata, odnosno dijelova
objekata koji su započeti ili rekonstruisani bez građevinske dozvole i objekata izgrađenih na osnovu građevinske dozvole na kojima je prilikom građenja odstupljeno od građevinske dozvole i glavnog projekta; u postupku
legalizacije bespravno izgrađenih objekata po zahtjevu stranke izlazi na lice
mjesta te izrađuje obavještenje u kom obimu je moguća legalizacija bespravno izgrađenih objekata; vrši uviđaj na terenu na snimanju postojećeg
stanja i vođenje zapisnika (snimanje nelegalno izgrađenih objekata i drugih
spornih objekata); prima stranke, daje potrebna uputstva i obavještenja;
priprema programe uređenja građevinskog zemljišta; priprema projektne
zadatke za izradu projektne dokumentacije za potrebe opštine; prati izvođenje radova na projektima koji se grade u ime Opštine; obavlja poslove
vezane za razvojne planove, praćenje realizacije strateških planova razvoja
iz djelokruga rada; organizuje tehničke prijeme izgrađenih objekata; vrši
pregled i ovjeru projektno-tehničke dokumentacije; informiše investitore;
izrađuje grafičke priloge prema prostornoplanskoj dokumentaciji; izrađuje
predmjere radova za projekte lokalne zajednice; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za projekte lokalne zajednice; prati zakonske i druge
propise iz oblasti prostornog planiranja i građenja i drugih oblasti i pruža stručnu pomoć u njihovoj primjeni; odgovara za pravilnu primjenu zakona
i propisa donesenih na osnovama zakona iz oblasti prostornog uređenja i
građenja; odgovara za zakonito i blagovremeno pripremanje urbanističkotehničkih uslova, lokacijskih uslova i drugih akata koji su nastali u radu
Odsjeka; dogovara za rješavanje zahtjeva stranaka u zakonom predviđenim
rokovima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i načelnika opštine; za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik II kategorije.
(5) Higijeničar: obavlja poslove na održavanju higijene u objektu i neposredno oko objekta; po potrebi, održava higijenu i ostalih objekata u vlasništvu Opštine; čisti dvorišta, magacine, podrume i ostale pripadajuće prostore
uz zgrade Opštinske uprave; stara se o obezbjeđenju i čuvanju sredstava za
čišćenje i higijenu; stara se o hortikulturi u prostorijama; prijavljuje uočene kvarove i štete na opremi i sredstvima rada; obavlja i druge poslove po naređenju načelnika Odjeljenja; za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik.
(6) Ugostiteljski radnik: vrši kuvanje i serviranje toplih i hladnih napitaka (kafe, čajevi, sokovi i dr.); priprema trebovanje za nabavku pića i napitaka;
brine se za blagovremenost i kvalitet pripremanja i serviranja napitaka; vodi
evidencije o utrošenim pićima; brine se o higijeni prostorije (kafe-kuhinja);
prijavljuje uočene kvarove i štete na opremi i sredstvima rada; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja; za svoj rad odgovara načelniku
Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: namještenik.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
(1) za radno mjesto pod tačkom 1. samostalni stručni saradnik za pravnu
pomoć:
– VSS (VII stepen), pravni fakultet, diplomirani pravnik ili prvi ciklus
studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi, a lice koje je u drugim organima
i organizacijama radilo, a nema položen ispit, može se primiti na rad ako se
obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja,
– poznavanje rada na računaru;
(2) za radno mjesto pod tačkom 2. samostalni stručni saradnik za ljudske
resurse i personalne poslove:
– VSS (VII stepen), pravni fakultet, diplomirani pravnik ili prvi ciklus
studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi, a lice koje je u drugim organima
i organizacijama radilo, a nema položen ispit, može se primiti na rad ako se
obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja,
– poznavanje rada na računaru;
(3) za radno mjesto pod tačkom 3. viši stručni saradnik za informacione
tehnologije:
– dipl. informatičar ili završen prvi ciklus studija informatičkog ili tehničkog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova,
– najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi, a lice koje je u drugim organima
i organizacijama radilo, a nema položen ispit, može se primiti na rad ako se
obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja,
– poznavanje rada na računaru;
(4) za radno mjesto pod tačkom 4. šef Odsjeka i samostalni stručni saradnik za poslove prostornog uređenja i građenja:
– VSS (VII stepen), građevinski ili arhitektonski fakultet (240 ECTS
bodova),
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– poznavanje rada na računaru.
– Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi mogu se
primiti na rad ako se obavežu da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, a ako ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od
šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos;
(5) za radno mjesto pod tačkom 5. higijeničar:
– osmogodišnja škola ili NK radnik;
(6) za radno mjesto pod tačkom 6. ugostiteljski radnik:
– srednja stručna sprema.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva
uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštine Ribnik, a može se
preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Ribnik.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručan potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Konkursa.
Uz popunjen prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, i izjave da kandidat:
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi,
– nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i
– i da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Napomena: navedene izjave sastavni su dio Prijave na javni konkurs –
prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja foto-kopije:
– diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod br. 1, 2, 3. i 4),
– svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod brojem 5),
– svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi (za radno mjesto
pod brojem 6),
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15; za radna mjesta pod br. 1, 2, 3. i 4),
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili
drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u
kom je periodu stečeno radno iskustvo; za radna mjesta pod br. 1, 2, 3. i 4),
– isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru (za radna
mjesta pod brojem 1, 2, 3. i 4).
VI – Postupak izbora kandidata
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće usmeni intervju sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje
je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene
izjave o ispunjenosti uslova iz tačke V Konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju
osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno,
rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na Javni konkurs
dostavljaju se lično ili poštom, na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januara bb,
sa naznakom: Komisiji za sprovođenje postupka za prijem službenika (ako
se kandidat prijavljuje na radno mjesto u statusu službenika) ili Komisiji za
sprovođenje postupka za prijem namještenika (ako se kandidat prijavljuje na
radno mjesto u statusu namještenika).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
Mile Vračar, službenik Opštinske uprave, kontakt tel. 050/430-070.
Broj: 01-11-5/19
31.7.2019. godine Načelnik opštine,
Ribnik Nebojša Karać, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 23.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.