Prijem 6 radnika Rogatica

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“

Prijem 6 radnika Rogatica

OPIS RADNOG MJESTA
1.Nastavnik ruskog jezika, 1 izvršilac za 6 časova sedmično, na određeno
vrijeme od dana prijema do 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
2.Pedagog – Voditelj jutarnjeg čuvanja, 1 izvršilac sa nepunim radnim
vremenom, odnosno 50% radnog vremena, na određeno vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/2019. godini,
3.Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, puna norma
sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4.Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema
do povratka radnika sa funkcije, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
5.Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema
do povratka radnika sa bolovanja, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i
6.Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema
do kraja školske 2018/2019. školske godine, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i članom 2. i 3. tačka đ) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 15a. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 51/11, 19/12 i 77/12).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se
dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili
kopijom lične karte,
3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj
sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv
dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti
službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3)uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja
ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_radnika_-_osnovna_skola_sveti_sava_r_o_g_a_t_i_c_a/

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 20.09.2018

Datum objave: 13.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.