Prijem 7 državnih službenika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Prijem 7 državnih službenika Sarajevo

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Viši stručni saradnik za politički kriterij i koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja

1/02 Stručni saradnik za ekonomsku i socijalnu politiku

2/01 Stručni saradnik za unutrašnje tržište

2/02 Stručni saradnik za poljoprivredu i okoliš

3/01 Stručni saradnik za programe u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja

4/01 Stručni saradnik za personalne poslove

5/01 Stručni saradnik za prevođenje

 

 

SEKTOR ZA STRATEGIJU I POLITIKE INTEGRACIJA

 

1/01 Viši stručni saradnik za politički kriterij i koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u privremenim i stalnim radnim timovima, koji se formiraju za ostvarivanje pojedinih zadataka ili grupa zadataka iz nadležnosti Sektora i/ili Direkcije; koordinira aktivnosti i pruža podršku u radu sekretarijata u pregovorima i sastancima sa EU, te pruža stručnu podršku predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine u koordinaciji njihovih aktivnosti pri zauzimanju i predstavljanju zvaničnih pozicija Bosne i Hercegovine; koordinira aktivnosti i pruža stručnu podršku tijelima uspostavljenim u okviru mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija; prati i analizira ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija u domenu političkog i administrativnog kriterija, te obaveza iz kriterija za pristupanje EU koje se odnose na pravosuđe i osnovna prava, pravdu, slobodu i sigurnost, vanjske odnose EU i vanjsku, sigurnosnu i odbrambenu politiku; osigurava podršku, prikuplja potrebnu dokumentaciju i učestvuje u izradi analitičkih i ostalih stručnih dokumenata u oblasti evropskih integracija, koji se odnose na politički kriterij i koordinaciju Procesa stabilizacije i pridruživanja; učestvuje u poslovima na izradi programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU, te u saradnji sa Sektorom za usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije i Sektorom za programe pomoći za pristupanje EU, praćenju njegove realizacije, kao i poslovima u vezi s izvještavanjem o realizaciji programa integrisanja; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog smjera, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1117,88 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

1/02 Stručni saradnik za ekonomsku i socijalnu politiku

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u privremenim i stalnim radnim timovima, koji se formiraju za ostvarivanje pojedinih zadataka, iz nadležnosti Odsjeka; prati politike u Bosni i Hercegovini i EU koje su od posebnog značaja za daljnji napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija; osigurava podršku i prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu analitičkih i ostalih stručnih dokumenata u oblasti evropskih integracija koji se odnose na ekonomsku i socijalnu politiku; prati ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija koje se odnose na ekonomske kriterije i obaveze iz kriterija za pristupanje EU o slobodnom kretanju radnika, slobodnom kretanju kapitala, ekonomskoj i monetarnoj politici, statistici, finansijskoj kontroli, finansijskim i budžetskim odredbama, informacionom društvu i medijima, socijalnoj politici i zapošljavanju, nauci i istraživanju i obrazovanju i kulturi; osigurava podršku i prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU, te u saradnji sa Sektorom za usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije i Sektorom za programe pomoći za pristupanje EU, učestvuje u praćenju njegove realizacije, kao i poslovima u vezi s izvještavanjem o realizaciji programa integrisanja; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office);    položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

SEKTOR ZA USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE SA PRAVNOM STEČEVINOM EVROPSKE UNIJE

 

2/01 Stručni saradnik za unutrašnje tržište

Opis poslova i radnih zadataka: Doprinosi u izradi propisa, smjernica i dokumenata u vezi sa usklađivanjem propisa Bosne i Hercegovine sa acquis-em u oblastima za koje je Odsjek nadležan; izrađuje mišljenja o usklađenosti propisa Bosne i Hercegovine sa acquis-em za poglavlja u nadležnosti Odsjeka; doprinosi u radu stručnih radnih grupa institucija u Bosni i Hercegovini za izradu propisa koji se usklađuju sa acquis-em; doprinosi u pružanju potrebne stručne podrške nosiocima izrade propisa prilikom usklađivanja zakonodavstva i instrumenata za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa acquis-em; doprinosi saradnji sa ministarstvima i upravnim organizacijama Bosne i Hercegovine, vladama entiteta, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantona, po pitanjima u nadležnosti Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, Pravni fakultet, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 2 (dva).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

2/02 Stručni saradnik za poljoprivredu i okoliš

Opis poslova i radnih zadataka: Doprinosi u izradi propisa,smjernica i dokumenata u vezi sa usklađivanjem propisa Bosne i Hercegovine sa acquis-em u oblastima za koje je Odsjek nadležan; izrađuje mišljenja o usklađenosti propisa Bosne i Hercegovine sa acquis-em za poglavlja u nadležnosti Odsjeka; doprinosi u radu stručnih radnih grupa institucija u Bosni i Hercegovini za izradu propisa koji se usklađuju sa acquis-em; doprinosi saradnji sa ministarstvima i upravnim organizacijama Bosne i Hercegovine, vladama entiteta, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantona, po pitanjima u nadležnosti Odsjeka; doprinosi u pružanju potrebne stručne podrške nosiocima izrade propisa prilikom usklađivanja zakonodavstva i instrumenata za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine sa acquis-em; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, Pravni fakultet, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

SEKTOR ZA PROGRAME POMOĆI ZA PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI

 

3/01 Stručni saradnik za programe u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja

Opis poslova i radnih zadataka: Redovno obezbjeđuje i ažurira informacije po svim aspektima nadležnosti Odsjeka, te vodi dokumentaciju po pojedinim predmetima i aktivnostima; učestvuje u aktivnostima koordinacije procesa planiranja i programiranja državnog programa pomoći EU; učestvuje u aktivnostima koordinacije podrške pristupanju, učešću i koordinacije praćenja učešća Bosne i Hercegovine u Programima EU; operativno sarađuje u planiranju i programiranju državnog i višedržavnog programa instrumenta predpristupne pomoći u oblastima iz nadležnosti Odsjeka, operativno sarađuje u planiranju i praćenju korištenja bilateralne pomoći država članica EU, programiranju posebnih infrastrukturnih programa u vezi sa instrumentom predpristupne pomoći, provođenju konsultacija sa civilnim društvom i u praćenju te pružanju podrške nadležnim institucijama u vezi s učešćem Bosne i Hercegovine u Programima EU, u oblastima iz nadležnosti Odsjeka; operativno sarađuje u praćenju i implementaciji projekata iz državnog programa pomoći EU kroz izvještavanje i učešće u radu upravnih odbora projekata u oblastima iz nadležnosti Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office);          položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE, PRAVNE, FINANSIJSKE, INFORMATIČKE POSLOVE I PISARNICU

 

4/01 Stručni saradnik za personalne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje tipska rješenja i ostale pojedinačne akte za ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; obavlja poslove vezano za regulisanje radno – pravnog statusa državnih službenika i zaposlenika (postupak prijava, promjena i odjava nadležnoj poreskoj upravi i drugim institucijama prilikom zasnivanja i prestanaka radnog odnosa); uz nadzor pretpostavljenog učestvuje u realizaciji aktivnosti i postupaka vezanih za konkurse, oglase, interne premještaje i sl. u saradnji sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine; priprema nacrte ugovora o radu za prijem zaposlenika; postupa prema utvrđenim internim procedurama za novouposlene; redovno ažurira matičnu knjigu uposlenih i podatke u elektronskoj bazi personalnih podataka; uspostavlja i vodi sve druge potrebne evidencije o zaposlenima; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, Pravni fakultet, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva stečenog u struci; poznavanje engleskog jezika; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

SEKTOR ZA PREVOĐENJE IZ PODRUČJA EVROPSKIH INTEGRACIJA

 

5/01 Stručni saradnik za prevođenje

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove prevođenja sa engleskog na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i sa jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini na engleski jezik; sarađuje u razvoju stručne terminologije iz područja evropskih integracija; učestvuje u pripremi dokumenata za prevođenje i unos u registar prevoda; prati relevantna iskustava i najbolje prakse uspješnih zemalja u segmentu prevođenja; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, filozofski/filološki fakultet – odsjek za engleski jezik, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poznavanje još jednog službenog jezika EU – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2 (osim za poziciju 4/01, za koju se traži poznavanje engleskog jezika);

–       dokaz o poznavanju još jednog jezika – francuskog ili njemačkog (za poziciju 5/01 – obavezno dostaviti dokaz, a za sve ostale pozicije dokaz dostaviti samo ukoliko kandidat isti posjeduje);

–       dokaz o traženom poznavanju rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

 

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

 

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 10.12.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Agencija za državnu službu BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5015%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-direkciji-za-evropske-integracije-vijea-ministara-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 10.12.2018

Datum objave: 19.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.