fbpx

Prijem 7 izvršilaca Druga osnovna škola Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

„Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Prijem 7 izvršilaca Druga osnovna škola Sarajevo

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17; 33/17;30/19; 34/20), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:
35/17), člana 9. Pravilnika o radu i o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica broj: 03-30-1706-1/20 od 30.10.2020. godine, Saglasnosti Ministarstva za odgoj i
obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-641-16/21 od 25.01.2021. godine i Odluke Školskog odbora broj:
03-30-292/21 od 10.02.2021. godine, raspisuje se
Javni konkurs
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021.godini
1. Nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od
okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, odnosno povratka radnika sa
funkcije direktora škole, a najkasnije do 30.6.2021. godine;
2. Nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od
okončanja konkursne procedure do 31.8.2021. godine;
3. Nastavnik/nastavnica historije, 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od
okončanja konkursne procedure do 31.8.2021. godine;
4. Nastavnik/nastavnica geografije, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od
okončanja konkursne procedure do 31.8.2021. godine;
5. Bibliotekar škole, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja
konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine;
6. Dnevni čuvar, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja
konkursne procedure do 31.8.2021. godine;
7. Dnevni čuvar, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja
konkursne procedure do 31.8.2021. godine.
USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje treba da ispunjavaju i posebne uslove
predviđene: Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17; 33/17;
30/19; 34/20), Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i općim normativima za
osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za
osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/18) i Pravilnikom o radu i o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica broj: 03-30-1706-1/20 i to ukoliko
konkurišu na radna mjesta navedena pod:
– rednim brojevima od 1. do 4., treba da imaju: stečenu višu stručnu spremu – VI stepen ili stečenu
visoku stručnu spremu – VII stepen ili završen prvi ili drugi ili treći ciklus bolonjskog visokoobrazovnog
procesa sa stečenim zvanjima za obavljanje poslova i radnih zadataka navedenih radnih mjesta;
– rednim brojem 5. treba da imaju:
a) stečenu visoku stručnu spremu -VII stepen i zvanje bibliotekar ili
b) završen drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa za profil bibliotekara ili
c) stečen VI ili VII stepen stručne spreme za obavljanje poslova i radnih zadataka nastavnika sa
položenim stručnim ispitom iz bibliotekarstva – viši knjižničar ili bibliotekar.
– rednim brojevima 6. i 7. treba da imaju treći ili četvrti stepen stručne spreme s položenim ispitom iz
protivpožarne zaštite.
Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
Kanton SARAJEVO Canton SARAJEVO
Općina ILIDŽA Municipality ILIDŽA
JU „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ PI „THE SECOND PRIMARY SCHOOL“
71212 HRASNICA, Školska 1, Tel. ++38733/510 640 Direktor: 033/407 986 Sekretar: 033/510-640 ID broj: 4200035880007
Uz prijavu na konkurs kandidati/kandidatkinje trebaju blagovremeno dostaviti:
Obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom
naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na
konkurs;
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa i
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o radu i o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica broj:
03-30-1706-1/20 od 30.10.2020. godine.
Dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko
osiguranje;
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim
poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri
mjeseca);
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu
sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i
stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,
člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika
i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo,
ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona
Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju
statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24
mjeseca (ne starije od šest mjeseci) i
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu
člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.
Pored dokumentacije navedene pod tačkama g) i h) kao dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji, kandidati trebaju
blagovremeno dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju status korisnika, u skladu sa odredbama Uredbe o
jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu
Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 37/20) kako
slijedi:
Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
Kanton SARAJEVO Canton SARAJEVO
Općina ILIDŽA Municipality ILIDŽA
JU „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ PI „THE SECOND PRIMARY SCHOOL“
71212 HRASNICA, Školska 1, Tel. ++38733/510 640 Direktor: 033/407 986 Sekretar: 033/510-640 ID broj: 4200035880007
REDNI
BROJ
PRIPADNOST BRANILAČKOJ
KATEGORIJI
NAZIV DOKAZA-DOKUMENTA ORGAN KOJI GA IZDAJE
1. Član porodice šehida/
poginulog, umrlog i nestalog
branioca
– Uvjerenje o statusu djeteta šehidapoginulog, umrlog i nestalog branioca
– Rješenje o priznatom pravu na
porodičnu invalidninu za suprugu
šehida – poginulog, umrlog i nestalog
branioca i
– Uvjerenje o učešću u Oružanim
snagama za šehida-poginulog, umrlog
i nestalog branioca
Općinska služba za
boračko-invalidsku zaštitu
Grupa za pitanja evidencija
iz oblasti vojne obaveze
prema mjestu prebivališta
2. Ratni vojni invalid Rješenje o priznatom svojstvu ratnog
vojnog invalida
Općinska služba za
boračko-invalidsku zaštitu
3. Dobitnik ratnog priznanja i
odlikovanja
Rješenje o priznatom pravu na mjesečno
novčano primanje dobitniku priznanja
Općinska služba za
boračko-invalidsku zaštitu
4. Demobilizirani branioci Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama Grupa za pitanja evidencija
iz oblasti vojne obaveze
prema mjestu prebivališta
5. Dijete:
a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja
c) demobiliziranog branioca.
Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog
invalida
Rješenje o priznatom pravu na:
a) invalidninu,
b) mjesečni novčani dodatak,
c) uvjerenje o učešću u Oružanim
snagama.
a) i b) Općinska služba za
boračko-invalidsku zaštitu
c) Grupa za pitanja
evidencija iz oblasti vojne
obaveze prema mjestu
prebivališta
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se
bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Ustanova je dužna kandidate iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika u pisanom obliku obavijestiti o mjestu i
vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo
daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 14. stav (1) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko
uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa
zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen
po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju
Odluke o izboru radnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja 13.02.2021.godine u dnevnim novinama
“Oslobođenje” (krajnji rok za prijavu je 24.02.2021. godine).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica,
Školska 1, 71212 Hrasnica / Prijava na konkurs, pozicija broj:… /.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola
škole.

Izvor: mon.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 24.02.2021

Datum objave: 15.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.