fbpx

Prijem 7 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Stevan Dušanić’’ Pribinić

Prijem 7 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA
JU “STEVAN DUŠANIĆ”
PRIBINIĆ, TESLIĆ

J A V N I К O N К U R S

1. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac (4 časa) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.08.2020. godine
2. Nastavnik matematike – 1 izvršilac (20 časova) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.08.2020. godine
3. Nastavnik fizike – 1 izvršilac (18 časova) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.08.2020. godine
4. Nastavnik biologije – 1 izvršilac (2 časa) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.08.2020. godine
5. Nastavnik hemije – 1 izvršilac (6 časova) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.08.2020. godine
6. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac (2 časa) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.08.2020 godine
7. Nastavnik informatike – 1 izvršilac (6 časova) na određeno vrijeme- pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.1 . Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs , treba ispunjavati su:
a) da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjna protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2.Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 77/09,86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17)ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

DOКUMENTACIJA КOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU
U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske ‘’, broj 73/18) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslovas konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
a) Ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u
u određenoj oblasti ili ekvivalent
b) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o
prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoiko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
g) izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,
d) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
đ) uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

Pored navedene dokumentacje kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnj školi, koji će se bodovati od strane Кomisije za izbor:
a) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,
b) Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
v) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog
invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi okandidatu iz kategorije ratnog vojnog invakida,
g)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandideatu iz kategorije borca

ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republie Srpske.

ADRESA DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:
JU OŠ ‘’Stevan Dušanić’’ 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ‘’ prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika – NE OTVARATI’‘

INTERVJU I TEST
Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 27.08.2019. u 09:00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’ Stevan Dušanić’‘’Pribinić.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

NAPOMENA
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs , kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.