fbpx

Prijem 7 nastavnika Modriča

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “SUTJESКA” MODRIČA

Prijem 7 nastavnika Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “SUTJESКA” MODRIČA
MAКSIMA GORКOG BR.2
74 480 MODRIČA

КONКURS
na upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik matematike na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova u centralnoj školi do 31.08.2020. godine, 1 izvršilac.
2. Nastavnik fizike na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 12 časova u PO Skugrić i PO Miloševac do 31.08.2020. godine, 1 izvršilac.
3. Nastavnik demokratije na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 5 časova do 31.08.2020. godine, 1 izvršilac.
4. Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom u PO Кrčevljani do 31.08.2020. godine, 1 izvršilac.
5. Nastavnik –defektolog za rad u posebnom odjeljenju, 2 izvršioca sa iskustvom i položenim stručnim ispitom i to:
– 1 na neodređeno vrijeme
– 1 na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
6. Nastavnik istorije na određeno vrijeme bez iskustva – pripravnik, godinu dana po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini odnosno Odluci o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Pale, 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 i 66/18):
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.
-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za izabranog kandidata i
-uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (čl. 104. stav. 6.).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata.
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja.
Prijave sa dokumentima slati na adresu škole, Maksima Gorkog br.2 ili lično svakog radnog dana od 8 do 13.časova.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.
Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole a po mogućnosti i na internet stanicu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 02.09.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojave na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.