fbpx

Prijem 7 profesora Sjenina Rijeka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „ Petar Кočić “, Sjenina Rijeka

Prijem 7 profesora Sjenina Rijeka

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “PETAR КOČIĆ”
74212 SJENINA RIJEКA
DOBOJ

JAVNI КONКURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Direktor Javne ustanove osnovne škole „ Petar Кočić “ iz Sjenine Rijeke, raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

-Profesor engleskog jezika (1 izvršilac) PO Gornja Paležnica (2 časa), PO Zelinja (2 časa) PO Donja Paležnica ( 2 časa) do 31.8.2020.
-Profesor muzičke kulture (1 izvršilac ) ( 8 časova) do 31.8.2020.
-Profesor demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac (2 časa) do 31.8.2020.
-Profesor hemije – (1 izvršilac) , ( 4 časa) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme.
-Profesor informatike – (1 izvršilac)- ( 4 časa) do povratka radnika sa funkcije.
-Bibliotekar/ka- (1 izvršilac) – puna norma sa radnim iskustvom i položenim bibliotekarskim stručnim ispitom do 31.08.2020.godine.
– Profesor razredne nastave PO Gornja Paležnica ( 1 izvršilac,) puna norma pripravnik, do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 71/09, 104/11i 33/14) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).
Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je stariji od 18 godina
Posebni uslovi:
– odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu, visoka stručna sprema za bibliotekara ili ekvivalent.
– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Potrebna dokumentacija
Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:
– Biografiju,
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
– Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
– Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
– Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.
– Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
– Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
-Sva potrebna Uvjerenja predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16 ).
Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16).
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiti će škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.
Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna škola „ Petar Кočić “, Sjenina Rijeka 74212-Sjenina, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testitanju, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

Dana 26.08.2019. godine ( ponedjeljak) u 10,00 časova održaće se testiranje a zatim intervju.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

4. Napomene
Škola će pismenim putem ili na Email adresi obavjestiti one kadidate koji su prisustvali testiranju i intervju o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke. . Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, 26/19).

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.