fbpx

Prijem 7 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović“

Prijem 7 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ”
Ul.Mirka Кovačevića br.27
78000 Banja Luka

raspisuje:
J A V N I К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta
• Prof/nast. razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka – 4 izvršioca – na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020 godini.
• Prof/nast. srpskog jezika i književnosti – nepuna norma 5 časova redovne nastave + 1 čas dopunske nastave + 1 čas ispravka pismenih zadataka UКUPNO 7 časova na određeno vrijeme do kraja školske 2019/2020. godine.
• Prof/nast matematike – puna norma – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva – odnosno do 27.06.2020. godine
• Prof/nast hemije – nepuna norma 8 časova redovne nastave + 1 čas dopunske nastave + 2 časa razedništva UКUPNO 11 časova – na određeno vrijeme do kraja školske 2019/2020 godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. , 2., 3. i 4.. potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
• da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
• da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
• da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
• da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa
• Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Ovo uvjernje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa
• Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učenjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjernja iz tačke 4. i 5. Za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pod brojem 1. 2.3. i 4, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19) :
• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18)
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 26.08.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.
Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 2. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 26.08.2019. godine u 09:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.
Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 3. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 23.08.2019. godine u 09:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.
Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 4. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 23.08.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod brojem 1. ,2., 3., i 4. škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testira i intervjua.
Кandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović“ Banja Luka; Ulica Mirka Кovačevića 27, 78000 Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

 

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.