fbpx

Prijem 7 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Banjaluci

Prijem 7 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIКA SRPSКA
OКRUŽNI SUD U BANJALUCI

Na osnovu članova 48. stav 2, 74. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 38/12 i 20/15) i člana 15. tačke 1. w), 6. i 14. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj: 011-0-Su-15-000 826 od 02.06.2015. godine, sa izmjenama), Okružni sud u Banjaluci objavljuje

JAVNI КONКURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

– SUDIJSКI PRIPRAVNIК, na period do dvije godine – 1 (jedan) izvršilac,
– SUDIJSКI PRIPRAVNIК – VOLONTER, na period do dvije godine – 4 (četiri) izvršioca,
– SUDSКI ASISTENT – DAКTILOGRAF, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca – 2 (dva) izvršioca,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

II
Posebni uslovi koji moraju ispunjavati kandidati za radna mjesta sudijski pripravnik i sudijski pripravnik-volonter:
VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova.
Posebni uslovi koji moraju ispunjavati kandidati za radno mjesto sudski asistent – daktilograf:
– IV stepen stručne spreme – upravna, ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar, ili

druga stručna sprema IV stepena, uz obavezno zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase, ili

III stepen stručne spreme – zanimanje daktilokorespodent
2. radno iskustvo od najmanje 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i
3. poznavanje rada na računaru.

III
Svi kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:
za tačku 1. (da je državljanin Bosne i Hercegovine) – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša (a samo kandidati koji budu izabrani konačnom odlukom predsjednice suda, naknadno će dostaviti i Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine),
za tačku 2. (da je stariji od 18 godina) – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,
za tačku 3. (da ima opštu zdravstvenu sposobnost) – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, koje uvjerenje će naknadno dostaviti samo oni kandidati koji budu izabrani konačnom odlukom predsjednice suda,
za tačku 4. (da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, kao ni za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu) – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, kao ni za krivično djelo, koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu“,
za tačku 5. (da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa) – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

IV
Кandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:
Za radno mjesto sudijski pripravnik i sudijski pripravnik-volonter: da je zavrio/la pravni fakultet, odnosno da je diplomirani pravnik, sa najmanje 240 ECTS bodova – dokaz: fotokopija diplome o završenoj traženoj stručnoj spremi,

Za radno mjesto sudski asistent – daktilograf :
-da posjeduje IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar – dokaz: fotokopija diplome o završenoj upravnoj ili ekonomskoj školi, sa jednim od navedenih zanimanja, ili
-da posjeduje drugu stručnu spremu IV stepena, uz obavezno zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase – dokaz: fotokopija diplome o završenoj drugoj stručnoj spremi IV stepena, kao i fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome o zvanju daktilografa prve “A” ili “B” klase, ili
-da posjeduje III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent – dokaz: fotokopija diplome o završenoj navedenoj stručnoj spremi;
da posjeduje radno iskustvo u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima – dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o navedenom radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima, izdati od strane poslodavca, tj. ovlaštenog rukovodioca organa,
-Za znanje rada na računaru – dokaz: fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru.

V
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Кomisije za sprovođenje javnog konkursa, protiv kojeg se može izjaviti žalba predsjednici suda u roku od tri dana od dana prijema tog zaključka.

VI
Sa kandidatima za radno mjesto sudijski pripravnik i sudijski pripravnik-volonter, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće ulazni intervju, a o vremenu i mjestu održavanja tog intervjua svi kandidati će biti blagovremeno obavješteni, putem adresa navedenih u prijavi.
Sa kandidatima za radno mjesto sudski asistent – daktilograf, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa Pravilnikom o prijemu i prethodnoj provjeri radnih i drugih sposobnosti daktilografa (broj: 011-0-Su-15-001 878 od 30.11.2015. godine, koji je objavljen na web stranici suda www. okruznisud-bl.com), kao i ulazni intervju, koji će se obaviti samo sa kandidatima koji na obavljenom testiranju ispune uslove propisane pomenutim Pravilnikom.

VII
Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova, na konačno odlučivanje.

VIII
Nakon provedenog postupka po ovom konkursu, odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

IX
Izabrani kandidati za radno mjesto sudijski pripravnik i sudijski pripravnik -volonter dužni su da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostave originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
1. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
3. diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,
4. uvjerenja da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, kao ni za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Izabrani kandidati za radno mjesto sudski asistent-daktilograf dužni su da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostave originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
1. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
3. diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,
4. uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase,
5. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od poslodavca, odnosno ovlaštenog rukovodioca,
6. uvjerenja, potvrde ili diplome o znanju rada na računaru,
7. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, kao ni za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

X
Radni odnos sa izabranim kandidatom za radno mjesto sudijski pripravnik zasniva se na period do dvije godine.
Sa izabranim kandidatima za radno mjesto sudijski pripravnik-volonter zaključiće se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade za rad (volonterski rad) na period do dvije godine. Izabrani kandidati imaće pravo na zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na poslu (član 74. Zakona o sudovima Republike Srpske).
Radni odnos sa izabranim kandidatima za radno mjesto sudski asistent-daktilograf zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

XI
Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na web stranici suda www. okruznisud-bl.com.
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Кarađorđevića broj 12.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 26.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.