fbpx

Prijem 7 radnika Banja Luka, Prijedor, Sokolac, Bijeljina, Gradiška

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivred

Prijem 7 radnika Banja Luka, Prijedor, Sokolac, Bijeljina, Gradiška

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

I – 1.    Ministarstvo prosvjete i kulture

1.1.     Viši stručni saradnik za normativne i pravne poslove,

Odjeljenje za osnovno obrazovanje i vaspitanje,

Resor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje  i vaspitanje             1 izvršilac

 

     2    Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

2.1.     Viši stručni saradnik za stočarstvo,

Područna jedinica Banja Luka                                                                        1 izvršilac

2.2      Viši stručni saradnik za stočarstvo,

Područna jedinica Prijedor                                                                           1 izvršilac

2.3.      Viši stručni saradnik za stočarstvo,

Područna jedinica Gradiška                                                                          1 izvršilac

2.4.      Viši stručni saradnik za stočarstvo,

Područna jedinica Bijeljina                                                                          1 izvršilac

2.5.      Viši stručni saradnik za ruralni razvoj,

Područna jedinica Bijeljina                                                                          1 izvršilac

2.6.      Viši stručni saradnik za ruralni razvoj,

Područna jedinica Sokolac                                                                            1 izvršilac

2.7.      Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove

u oblasti vodoprivrede                                                            1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Vrši normativne, upravne i stručne poslove u oblasti osnovnog obrazovanja; predlaže, prati i priprema zakonska rješenja iz oblasti osnovnog obrazovanja; prati i učestvuje u međunarodnim projektima koji se odnose na zakonske i podzakonske akte za osnovno obrazovanje; učestvuje u izradi propisa i akata u oblasti osnovnog obrazovanja; vrši upravni nadzor ili kontrolu uslova rada postojećih osnovnih škola; sarađuje sa referentima drugih organizacionih jedinica; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Učestvuje u planiranju i sprovođenju programa rada; održava opremu; izvještava rukovodioca Područne jedinice o svojim aktivnostima; razvija tehničku i poslovnu efikasnost; identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja za potrebe poljoprivrednika iz svoje oblasti; uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika iz stočarske proizvodnje i stalno ih ažurira; planira program savjetodavno-stručnog rada i obuka iz stočarstva koji zadovoljava potrebe proizvođača uz punu iskorištenost raspoloživih sredstava te uz dobijanje saglasnosti za planirane aktivnosti od strane rukovodioca Područne jedinice osigurava sprovođenje plana; prilagođava ga potrebama na terenu kako bi se ispunili zahtjevi i potrebe poljoprivrednika; organizuje davanje savjeta direktno, usmeno i pismeno i putem medija; daje ih na odobravanje; izvještava neposrednog rukovodioca na mjesečnom nivou; vodi tačnu evidenciju u formi koju odobri rukovodilac o aktivnostima Područne jedinice kada je riječ o stočarskoj proizvodnji i upotrebi opreme; u saradnji sa saradnicima iz iste oblasti identifikuje moguća rješenja za nedostatke i probleme u stočarskoj proizvodnji, razvija ih u praktičnoj formi i implementira ih na imanjima; sarađuje sa specijalistima iz oblasti stočarstva iz drugih organizacija kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se došlo do najboljih rješenja za identifikovane probleme; kontinuirano prati nove tehnologije iz oblasti stočarstva i identifikuje njihovu primjenjivost; obavlja stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu; sarađuje sa područnim jedinicama u oblasti uzgoja i selekcije kao i sa asocijacijama uzgajivača kvalitetno priplodne stoke; obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke; obavlja najsloženije stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu; obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Područne jedinice.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radna mjesta označena pod brojem 2.2., 2.3., 2.4.

Učestvuje u planiranju i sprovođenju programa rada; održava opremu; izvještava rukovodioca Područne jedinice o svojim aktivnostima; razvija tehničku i poslovnu efikasnost; identifikuje relevantna, praktična, pravovremena i nepristrasna tehnička i poslovna rješenja za potrebe poljoprivrednika iz svoje oblasti; uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika iz stočarske proizvodnje i stalno ih ažurira; planira program savjetodavno-stručnog rada i obuka iz stočarstva koji zadovoljava potrebe proizvođača uz punu iskorištenost raspoloživih sredstava te uz dobijanje saglasnosti za planirane aktivnosti od strane rukovodioca Područne jedinice osigurava sprovođenje plana; prilagođava ga potrebama na terenu kako bi se ispunili zahtjevi i potrebe poljoprivrednika; organizuje davanje savjeta direktno, usmeno i pismeno i putem medija; daje ih na odobravanje; izvještava neposrednog rukovodioca na mjesečnom nivou; vodi tačnu evidenciju u formi koju odobri rukovodilac o aktivnostima Područne jedinice kada je riječ o stočarskoj proizvodnji i upotrebi opreme; u saradnji sa saradnicima iz iste oblasti identifikuje moguća rješenja za nedostatke i probleme u stočarskoj proizvodnji; razvija ih u praktičnoj formi i implementira ih na imanjima; sarađuje sa specijalistima iz oblasti stočarstva iz drugih organizacija kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se došlo do najboljih rješenja za identifikovane probleme; kontinuirano prati nove tehnologije iz oblasti stočarstva i identifikuje njihovu primjenjivost; obavlja stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu; sarađuje sa Područnim jedinicama u oblasti uzgoja i selekcije kao i sa asocijacijama uzgajivača kvalitetno priplodne stoke; obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke; obavlja najsloženije stručne poslove iz oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu; obavlja poslove tehničkog nadzora kod proizvođača kvalitetno priplodne stoke; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Područne jedinice.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radna mjesta označena pod brojem 2.5., 2.6.

Podstiče svijest o ekološkoj, ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti ruralne sredine; sarađuje sa farmerima u cilju smanjenja proizvodnih troškova, poboljšanja kvaliteta, povećanja proizvodnje, unapređenja i zaštite prirodne životne sredine, raznolikosti u poljoprivrednim aktivnostima; podržava ruralni razvoj uspostavljanjem interaktivne mreže kroz sagledavanje kapaciteta lokalne zajednice, lokalne samouprave, nevladinih organizacija, udruženja i drugih privrednih subjekata; učestvuje u razvoju i koordinaciji rada udruženja, zadruga i privatnog preduzetništva u ruralnim područjima; kreira programe za samozapošljavalje; kreira aktivnosti sa ciljem angažovanja mladih i žena u ruralnom području; angažuje se na zaštiti i  konzervaciji ruralnog nasljeđa poštujući teritorijalne specifičnosti i zaštiti zemljišta; podstiče diversifikaciju u proizvodnji kako bi se obezbijedio alterantivni prihod; angažuje se na poboljšanju kvaliteta prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda sa ciljem kreiranja regionalnih marki proizvoda; podstiče i promoviše seoski turizam; sarađuje sa ostalim institucijama i organizacijama koji u svom programu imaju komponentu ruralnog razvoja; učestvuje u razvoju Ministarstva na svoju inicijativu i na zahtjev rukovodioca i ostalih zaposlenih; priprema izvještaje i učestvuje na sastancima na zahtjev rukovodioca; vrši ogledne aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca područne jedinice i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Područne jedinice i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.7.

Priprema zakone i podzakonske akte u oblasti vodoprivrede; organizuje, vodi i koordinira aktivnosti procjene uticaja propisa Resora (RIA) prije njihovog donošenja; učestvuje u pripremi i izradi prijedloga izvještaja i informacija iz oblasti vodoprivrede radi upućivanja Vladi na razmatranje i usvajanje; učestvuje u pripremi  sadržaja rješenja, potvrda uvjerenja, ugovora, sporazuma i protokola iz oblasti vodoprivrede; rješava upravne predmete u drugostepenom postupku; učestvuje u davanju mišljenja o međunarodnim i drugim ugovorima; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi sa primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Resora vodoprivrede; obavlja i druge normativno pravne i stručne poslove u oblasti vodoprivrede; obavlja i druge pravne i stručne poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i sekretara Ministarstva. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja i sekretaru Ministarstva.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet-smjer stočarstvo ili opšti smjer; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit „B” kategorije i poznavanje rada na računaru.

Za radna mjesta označena pod brojem: 2.2., 2.3. i 2.4.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet-smjer stočarstvo; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit „B” kategorije i poznavanje rada na računaru.

Za radna mjesta označena pod brojem: 2.5. i 2.6.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen vozački ispit „B” kategorije i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.7.

VII stepen stručne spreme; pravni ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi – priznate diplome ukoliko su stečene van  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili  rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji  u protivnom neće moći prisustvovati istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–         diplome o završenoj školskoj spremi;

–         uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–         uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–         uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–         uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–         vozačke dozvole „B” kategorije za radna mjesta označena pod brojem: 2.1., 2.2., 2.3., 24., 2.5., 2.6.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

 

 

                                                                                                                           D I R E K T O R  

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 15.11.2019

Datum objave: 04.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.