fbpx

Prijem 7 radnika Stanari

Ovaj oglas je istekao

Opština Stanari

Prijem 7 radnika Stanari

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 28. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br.
4/17 i 7/17), načelnik opštine Stanari raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Stanari na neodređeno vrijeme (službenici)

I – Opština Stanari
1. Odjeljenje za privredu i fi nansije:
1.1. samostalni stručni saradnik za trezor
(na neodređeno vrijeme) ……………………………………………………..1 izvršilac.
2. Odjeljenje za opštu upravu:
2.1. samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite
(na neodređeno vrijeme) ……………………………………………………..1 izvršilac,
2.2. samostalni stručni saradnik za poslove socijalne i dječije zaštite (na
neodređeno vrijeme) …………………………………………………………..1 izvršilac,
2.3. samostalni stručni saradnik za upravno-pravne
poslove iz oblasti socijalne, porodične i dječije
zaštite (na neodređeno vrijeme) ……………………………………………1 izvršilac,
2.4. stručni saradnik za prijem i zavođenje pošte
(na neodređeno vrijeme) ……………………………………………………..1 izvršilac.
3. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju:
3.1. samostalni stručni saradnik za komunalnu
infrastrukturu i poslove saobraćaja1
(na neodređeno vrijeme) ……………………………………………………..1 izvršilac,
3.2. samostalni stručni saradnik za imovinskopravne
poslove i zastupanje Opštine
(na neodređeno vrijeme) ……………………………………………………..1 izvršilac.
U Opštinskoj upravi Opštine Stanari prima se na određeno vrijeme u
svojstvu pripravnika:
4. pripravnik 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Za radno mjesto pod brojem 1.1.
Organizuje računovodstvene poslove i odgovara za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova, sastavlja mjesečne, periodične i godišnje konsolidovane fi nansijske izvještaje, sastavlja mjesečne izvještaje o stanju kreditnog
zaduženja Opštine, vrši kontiranje završnih knjiženja, završna knjiženja i kontrolu dokumenata za knjiženje, vrši usklađivanje i prati izvršavanje fi nansijskih
planova, zaprima fi n. izvještaje od svih budžetskih korisnika, izrađuje prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti fi nansija, prati izmjene propisa iz oblasti trezora i računovodstva i odgovara za njihovu primjenu, te obavlja i druge poslove
određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17).
Za radno mjesto pod brojem 2.1.
Prati i primjenjuje zakonske propise iz oblasti zaštite i spasavanja, civilne zaštite i ostalih srodnih oblasti, priprema prijedlog procjene ugroženosti
od elementarnih nepogoda i druge nesreće, prijedlog programa razvoja civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, prijedlog plana zaštite i spasavanja
od elementarne nepogode, priprema odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja, priprema i druge opšte i
pojedinačne akte vezane za funkcionisanje i organizovanje civilne zaštite,
prati i realizuje obuku građana iz oblasti lične, uzajamne i kolektivne zaštite
u saradnji sa štabom za vanredne situacije, vrši i druge poslove određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave
Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17).
Za radno mjesto pod brojem 2.2.
Vrši poslove koji se odnose na prava: novčana pomoć, dodatak, pomoć i
njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa
smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,
dnevno zbrinjavanje, donosi rješenja u prvom stepenu, vrši i druge poslove određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave
Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17).
Za radno mjesto pod brojem 2.3.
Prati pravne propise i pruža pravnu pomoć u vezi sa primjenom propisa,
vodi upravni postupak, rješava u prvom stepenu o pravima iz oblasti socijalne, porodičnopravne zaštite i starateljstva, dječije zaštite, vrši i druge poslove
određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17).
Za radno mjesto pod brojem 2.4.
Vrši prijem pošte, razvrstavanje, zavođenje kroz osnovne i pomoćne evidencije, vodi računa da podnesci budu taksirani, dostavlja poštu u rad organizacionim jedinicama, te vrši poslove vezane za arhiviranje, vrši i druge
poslove određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br.
4/17 i 7/17).

Za radno mjesto pod brojem 3.1.
Prati izvršavanje povjerenih poslova u komunalnoj oblasti: održavanje, uređenje i opremanje objekata komunalne infrastrukture, prati izvršavanje
povjerenih poslova komunalnim preduzećima, vodi upravni postupak u
komunalnoj oblasti i izrađuje rješenja za zauzimanje javnih površina, vodi
evidenciju o komunalnim objektima, obezbjeđuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika na teritoriji jedinice lok. samouprave, vrši i
druge poslove određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Opštinske uprave Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”,
br. 4/17 i 7/17).
Za radno mjesto pod brojem 3.2.
Sprovodi upravni postupak, prikuplja dokumentaciju i učestvuje u postupku utvrđivanja i prenosa prava posjeda i svojine nad nekretninama u
korist lok. samouprave, priprema potrebna akta za pokretanje postupka za
utvrđivanje opšteg interesa radi izgradnje objekata od značaja za opštinu, redovno ažurira evidenciju o nekretninama u svojini Opštine, izrađuje nacrte
rješenja, ugovora i drugih pravnih akata iz djelokruga Odjeljenja, zastupa
Opštinu pred sudovima i drugim državnim organima, sastavlja tužbe, žalbe
i vanredna pravna sredstva, vrši i druge poslove određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Stanari
(“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17).
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je lice starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod brojem 1.1.
Visoka stručna sprema, VII/1 ili najmanje završen prvi ciklus školovanja
sa 180 ECTS bodova – ekonomski smjer, položen stručni ispit za rad u organima uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje
rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 2.1.
Visoka stručna sprema, VII/1 – 240 ECTS bodova, fakultet tehničkog ili
društvenog smjera, položen stručni ispit za rad u organima uprave, najmanje
jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 2.2.
Visoka stručna sprema, VII/1 ili najmanje 240 ECTS bodova, diplomirani socijalni radnik, diplomirani sociolog ili diplomirani pedagog, položen
stručni ispit za rad u organima uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva
u struci, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 2.3.
Visoka stručna sprema, VII/1 – 240 ECTS bodova ili najmanje završen
prvi ciklus sa 180 ECTS bodova, pravni smjer, položen stručni ispit za rad u
organima uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 2.4.
Srednja stručna sprema, IV stepen, društveni smjer, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u organima uprave,
poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 3.1.
Visoka stručna sprema, VII/1 – 240 ECTS bodova, fakultet tehničkog
smjera, položen stručni ispit za rad u organima uprave, jedna godina radnog
iskustva, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 3.2.
Visoka stručna sprema, VII/1 stepen ili najmanje završen prvi ciklus
školovanja sa 240 ECTS bodova, pravni smjer, položen stručni ispit za rad u
organima uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 4.
VSS, VII/1 – 240 ECTS bodova, diplomirani socijalni radnik.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– foto-kopiju lične karte,
– ovjerenu foto-kopiju diplome o traženoj školskoj spremi,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova
iz podt. 5. i 6. tačke III,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostaviće po završetku izborne procedure,
– dokaz o radnom iskustvu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
– za pripravnika izjavu da nije zasnivao radni odnos u struci.
Napomena: Uredbom Vlade Republike Srpske o dopunama Uredbe o
kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/15)
propisano je da kandidati prilikom prijave na javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa u opštinskoj upravi nisu dužni prilagati originalne dokumente ili
ovjerene foto-kopije istih, odnosno da je samo prvorangirani kandidat dužan
dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovjerenu foto-kopiju o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova u roku sedam (7) dana od dana prijema obavještenja
komisije za sprovođenje javnog konkursa.
Komisija za izbor obaviće razgovor – intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”. U slučaju da oglas ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Informacije na tel. broj: 053/201-810.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Stanari,
Stanari bb,
74 208 Stanari, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs – za prijem službenika.
Broj: 02-102-13/19
19.2.2019. godine

Načelnik opštine,
Stanari Dušan Panić, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 20.03.2019

Datum objave: 05.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.