Prijem 7 radnika u Poreskoj upravi

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava

Prijem 7 radnika u Poreskoj upravi

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I – 1.    Poreska uprava

 

1.1.     Interni revizor, Sjedište Poreske uprave                                                   1 izvršilac

1.2.     Rukovodilac Područne jedinice Petrovo,

Područni centar Doboj                                                                       1 izvršilac

1.3.     Stručni saradnik za poreske obveznike,

Područni centar Doboj, Područna jedinica Derventa                               1 izvršilac

1.4.     Stručni saradnik za poreske obveznike,

Područni centar Doboj, Područna jedinica Doboj                                      1 izvršilac

1.5.     Viši stručni saradnik za obradu predmeta,

Područni centar Istočno Sarajevo, Područna jedinica Sokolac            1 izvršilac

1.6.     Stručni saradnik za poreske obveznike,

Područni centar Prijedor, Područna jedinica Prijedor                          1 izvršilac

1.7.     Mlađi poreski inspektor, Područni centar Zvornik,

Odjeljenje za kontrolu                                                                                   1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Procjenjuje usaglašenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima; procjenjuje tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija; procjenjuje efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; procjenjuje zaštitu sredstava i informacija; procjenjuje izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva i daje objektivna stručna mišljenja i savjete o adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u cilju unapređenja rada Poreske uprave Republike Srpske; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa Zakonom koji reguliše sistem internih finansisjkih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Organizuje i koordinira rad PJ-odsjeka; daje zaduženja i uputstva za rad zaposlenim i nadzire izvršenje poslova; donosi rješenja i druga akta iz nadležnosti PJ; organizuje i prati postupak prijaljivanja i plaćanja poreskih obaveza za fizičkih lica; pruža informacije i daje objašnjenja poreskim obveznicima i provodi programe edukacije poreskih obveznika koji susačinjeni u Sjedištu i područnom centru; i pomoćnika direktora PC o efikasnosti i primjenjljivosti propisanih postupaka i programa sačinjenih u Sjedištu i daje prijedloge za njihovo poboljšanje; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih poreskih prekršaja; organiizuje izdavanje i distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i vođenje upravnog postupka po tim računima; provodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti; izrađuje planove rada i izvještaje o radu PJ; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Prima, obrađuje i u IS Poreske uprave Republike Srpske unosi poreske prijve; obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja; izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane; vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu; priprema predmete za arhiviranje; obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Prima, obrađuje i u IS Poreske uprave Republike Srpske unosi poreske prijve; obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja; izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane; vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu; priprema predmete za arhiviranje; obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika; daje obrasce i uputstva obveznicima; prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste; dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika; daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije; prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu; vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima; provodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti; izrađuje izvještaje; učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Prima, obrađuje i u IS Poreske uprave Republike Srpske unosi poreske prijve; obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja; izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane; vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu; priprema predmete za arhiviranje; obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Obavlja terensku i kancelarijsku kontrolu zakonitosti i pravilnosti postupka prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza kod preduzetnika i fizičkih lica iz nadležnosti centra; izrađuje rješenja o povratu i preknjižavanju u vezi sa kontrolom; obavlja kontrolu podnošenja zahtjeva za fiskalizaciju; donosi rješenja o fiskalizaciji i ostale poslove vezane za fiskaliѕaciju, uključujući i kontrolu registracije ostvarenog prometa preko fiskalnih kasa; obaviještava PJ o izmirenim obavezama u vezi sa odjavom JIB; priprema predmete za arhiviranje; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, od čega dvije (2) godine na poslovima interne ili eksterne revizije; certifikat i licencu za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci ili jednu (1) godinu iskustva na inspekcijskim poslovima; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) diplome o završenoj srednjoj školi za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.4. i 1.6.;

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

g)  uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;

d) certifikat i licenca za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.7. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       diplome o završenoj srednjoj školi za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.4. i 1.6.

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       certifikat i licenca za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 13.11.2018

Datum objave: 02.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.