fbpx

Prijem 8 djelatnika u Osnovnu glazbenu školu Brotnjo u Čitluku

Ovaj oglas je istekao

Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku raspisuje natječaj za:

Prijem 8 djelatnika u Osnovnu glazbenu školu Brotnjo u Čitluku

Na temelju članaka  85. i  85 a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-K („Narodne novine HNŽ“, broj: 8/18 i 7/19), članka 67. Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, članka 5. Pravilnika o radu Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, Odluke Školskog odbora ur. broj: 56-02-767/20 od 23.12.2020. godine, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K broj: 05-02-30-1406/20 od 21.08.2020. godine te izmjene suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K broj: 05-02-30-1406-1/20 od 28.09.2020. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku raspisuje sljedeći

  N A T J E Č A J

za prijem djelatnika za sljedeća radna mjesta

  1. na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

1. UČITELJ VIOLINE – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)

2. UČITELJ GITARE – 2  izvršitelja (44 sata tjedno)

3. UČITELJ GITARE – 1  izvršitelj (11 sati tjedno)

4. UČITELJ GLASOVIRA – 1  izvršitelj (22 sata tjedno)

5. UČITELJ GLASOVIRA – 1  izvršitelj (10 sati tjedno)

6. UČITELJ SAKSOFONA – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

B. na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 26.04.2021. godine

1. UČITELJ FLAUTE – 1 izvršitelj (22 sata tjedno)

UVJETI NATJEČAJA:                  

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (“Službene novine F BiH” broj:26/16 i 89/18), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“ broj, 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i ostalim normativnim aktima škole.

Za radna mjesta pod A) redni brojevi 1.,2.,3.,4.,5.,6., i pod B) redni broj 1., kandidati moraju imati odgovarajuću VŠS ili VSS.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni podnijeti sljedeću obveznu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

  • prijava za natječaj (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu)
  • kratak životopis
  • ovjerena kopija diplome/svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (rješenje o nostrifikaciji ukoliko je ista stečena u inozemstvu)
  • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Pored navedene obvezne dokumentacije kandidati trebaju dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju ako je posjeduju (original ili ovjerena kopija):

  • dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci
  • uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao nadležne Službe za zapošljavanje
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • potvrdu o poginulom članu uže obitelji u domovinskom ratu

Napomena: U skladu s odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine HNŽ”, broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona ukoliko uz ostalu dokumentaciju traženu natječajem dostave dokaz o navedenom.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje i uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, o eventualnom intetvjuu bit će obaviješteni.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti isključivo putem pošte i to preporučenom pošiljkom sa naznakom:

PRIJAVA NA NATJEČAJ OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE BROTNJO – NE OTVARATI“ na adresu:

Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića br. 2

88260 Čitluk

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Natječajna dokumenatcija prijavljenih kandidata se ne vraća.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 05.01.2021.

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 13.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.