fbpx

Prijem 8 državnih službenika u Općini Ilidža

Ovaj oglas je istekao

Općina Ilidža

Prijem 8 državnih službenika u Općini Ilidža

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općine Ilidža, Agencija za državnu službu Federacije Bosne
i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža

Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za sport u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje
–1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik u Operativnom centru civilne zaštite u Službi za civilnu zaštitu
– 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za pripremu i održavanje sjednica radnih tijela Općinskog vijeća u Stručnoj
službi za poslove Općinskog vijeća –1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za ljudske resurse i obuke uposlenika u Stručnoj službi Općinskog
načelnika –1 (jedan) izvršilac
05. Rukovodilac Stručne službe za koordinaciju rada mjesnih zajednica u Stručnoj službi za
koordinaciju rada mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac
06. Stručni saradnik – sekretar mjesne zajednice u Stručnoj službi za koordinaciju rada mjesnih
zajednica – 4 (četiri) izvršioca
07.Rukovodilac Službe za zajedničke poslove u Službi za zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac
08. Stručni saradnik za praćenje stanja, načina korištenja i održavanja objekata u vlasništvu općine
u Službi za zajedničke poslove –1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: prati propise iz oblasti sporta i primjenjuje ih u radu; izrađuje izvještaje, analize, informacije
iz oblasti sporta; učestvuje u izradi informacija iz oblasti sporta; prati stanje i razvoj i ostvaruje neposrednu
saradnju sa pravnim subjektima i drugim organizacijama i zajednicama u oblasti sporta; vrši prikupljanje
izvještaja o radu sportskih udruženja i programa rada istih i daje prijedloge za finansiranje iz budžeta Općine;
vrši prikupljanje, evidentiranje, sređivanje i analitičku obradu podataka značajnih za praćenje i razvoj sportskih
djelatnosti; obavlja aktivnosti i ostvaruje saradnju sa stručnim radnicima i stručnim kadrom u sportu u cilju
daljeg razvoja stručnog rada u sportu; radi na stvaranju povoljnih uslova i efikasnijem korištenju prostornih
vrijednosti općine za realizaciju sportskih sadržaja; učestvuje u organizovanju sportskih manifestacija
masovnog karaktera od značaja za Općinu; vodi evidenciju organizacija u sportu na području općine; sarađuje
sa službenicima općina, Grada i nadležnih organa Kantona iz oblasti sporta; daje uputstva za osnivanje
organizacija u sportu; izrađuje prijedloge općih akata iz oblasti sporta; pridržava se svih dokumenata iz
Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga
Službe.
02. Opis poslova: rukovodi radom Operativnog centra; izrađuje i ažurira Plan Operativnog centra; izrađuje
procjene i planove i programe razvoja općine; organizuje materijalno-tehničko opremanje operativnog centra i
njegovo ukupno funkcionisanje; izrađuje godišnje i mjesečne izvještaje i planove Operativnog centra; predlaže
i organizira telekomunikacijske i spojne puteve; odgovoran je za organizovanje i funkcionisanje elemenata za
zaštitu podataka i informacija; učestvuje u pripremi organizovanja obuke i vježbi Operativnog centra; vrši
prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o prirodnim i drugim nesrećama i dostavlja nadležnim organima
općine i kantona; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; vrši i druge poslove po  nnalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
03.Opis poslova: sarađuje sa stručnim savjetnikom za pripremu i održavanje sjednica Vijeća i višim
referentom za administrativne i opće poslove u pripremi materijala za sjednice radnih tijela Općinskog vijeća;
prati propise iz nadležnosti radnih tijela Općinskog vijeća i pruža stručnu pomoć članovima radnih tijela Vijeća;
obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za pripremu i održavanje sjednica radnih tijela
Općinskog vijeća (priprema materijale za sjednice, piše pozive za sjednice sa prijedlozima dnevnog reda i
putem e-maila iste dostavlja svim pozvanim za sjednice, vodi zapisnike na sjednicama, izrađuje prijedloge
stavova radnih tijela po pitanju materijala koje razmatraju i koji se dostavljaju Općinskom vijeću); izrađuje
prijedloge svih akata koje donose komisije i iste dostavlja nadležnim organima; priprema potrebne informacije
za radna tijela i izvještaje o radu radnih tijela; vodi evidenciju za radna tijela o stavovima svakog radnog tijela
koje je Općinsko vijeće usvojilo kao Zaključak i o tome informiše članove na narednim sjednicama radnih tijela;
vodi evidenciju o održanim sjednicama radnih tijela i donesenim aktima i prati realizaciju istih; inicira i predlaže
mjere za efikasniji rad radnih tijela Općinskog vijeća; vodi mjesečnu evidenciju prisustva članova radnih tijela
Vijeća za potrebe isplate i istu blagovremeno dostavlja višem referentu za administrativne i opće poslove;
stara se o ostvarivanju javnosti rada radnih tijela Općinskog vijeća i nadležnoj općinskoj službi dostavlja na
objavu na web stranicu općine najavu o održavanju sjednica radnih tijela Vijeća, zapisnika i redovno ažurira
ove informacije na web stranici; čuva potpisane izjave članova radnih tijela Općinskog vijeća o etičkom
kodeksu izabranih zvaničnika; vrši poslove arhiviranja; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja
kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i sekretara Vijeća iz djelokruga rada Službe
04. Opis poslova: Prikuplja, sređuje i obrađuje podatke i uspostavlja odgovarajuće baze podataka o
uposlenim u Općini i vrši analizu podataka iz baze; radi na izradi i realizaciji planova stručnog obrazovanja i
usavršavanja državnih službenika i namještenika Općine; sarađuje sa Agencijom za državnu službu FBiH u
pogledu obuke uposlenika; vodi evidenciju o realizovanim obukama uposlenika; vodi potrebne statističke
evidencije o ljudskim resursima i izrađuje izvještaje o stanju ljudskih resursa; pridržava se svih dokumenata iz
Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i sve druge poslove po nalogu šefa Službe, iz djelokruga Službe.
05. Opis poslova: rukovodi Službom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 14. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji (stručnom i posebnom službom rukovodi rukovodilac službe koji ovlaštenja iz svoje
nadležnosti utvrđena u odredbi stava 1. član 11. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ostvaruje tako
što rukovodi službom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, raspoređuje
poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno,
zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, redovno i pismeno ili usmeno upoznaje
Općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje,
odgovoran je za korištenje finansijskih , materijalnih potencijala koje koristi služba i vrši najsloženije poslove iz
nadležnosti službe kojom rukovodi i poslove po nalogu Općinskog načelnika) i neposredno vrši najsloženije
poslove iz nadležnosti Službe i to: stara se o izvršenju odluka i zaključaka Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika iz djelokruga Službe; prisustvuje sastancima savjeta i zborova građana mjesnih zajednica i prati
njihov rad; organizuje i prati sprovođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica; kontroliše račune
mjesnih zajednica ispostavljene za potrošnju struje, vode, grijanja, plina, upravitelja, smeća, telefona,
interneta i dr. troškove; sarađuje sa drugim organima, javnim ustanovama i preduzećima, domaćim i
međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama po pitanjima iz nadležnosti mjesnih zajednica; inicira i
učestvuje u pripremi nacrta i prijedloga općinskih propisa koji se odnose na rad mjesnih zajednica; daje
primjedbe, mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata kojim se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug
službe a koje donose institucije Kantona i Federacije; prati realizaciju odluka savjeta mjesnih zajednica i
odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika koje realizuje Služba; kontroliše i ovjerava obračune naknada
za članove savjeta MZ-a, a koje se realizuju iz budžeta Općine; prati realizaciju dijela Budžeta- primljeni
grantovi od mjesnih zajednica (sufinansiranje projekata na izgradnji komunalne infrastrukture); poduzima
mjere za rješavanje problema pasa lutalica iz nadležnosti općine a u skladu sa zakonom; pridržava se svih
dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog
rukovodioca iz djelokruga Službe.

06. Opis poslova: u saradnji sa šefom službe inicira i učestvuje u pripremi nacrta i prijedloga općinskih
propisa koji se odnose na rad mjesnih zajednica; vrši sve administrativne i tehničke poslove vezane za rad i
nadležnosti mjesne zajednice i sve administrativne i tehničke poslove za organe mjesne zajednice (za savjet,
zbor građana, sve komisije, mirovno vijeće i dr. organe -piše pozive , vodi zapisnike na sjednicama, izrađuje
odluke, zaključke i druge akte koji se donose na sjednicama);
vodi evidencije stanovništva, (domicilnih, raseljenih i stranih državljana i povratnika) sa svim podacima o
stanovništvu kao što su: podaci o rođenju, nacionalnost, školska sprema, zanimanje, zaposlenost, pripadnost
određenoj kategoriji stanovništva – RVI, CŽR, lica s posebnim potrebama i slično i izdaje uvjerenja o
činjenicama o kojima vodi evidenciju; redovna korespondencija sa Stručnom službom i preko nje sa drugim
organima i institucijama, (dostavlja službene akte i račune mjesne zajednice u Službu, odnosno preuzima od
Službe službene akte za mjesnu zajednicu); osigurava potpuno i blagovremeno informisanje članova savjeta
mjesne zajednice i građana mjesne zajednice po svim pitanjima koja se tiču rada savjeta, odnosno o svim
pitanjima od interesa za građane; vrši plakatiranje raznih obavijesti i javnih poziva od strane drugih subjekata;
vrši prijem stranaka i rješava njihove zahtjeve ili ih upućuje nadležnim organima za rješavanje; vrši sve
administrativne poslove oko provođenja izbora za izbor savjeta mjesne zajednice; na terenu neposredno
prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske službe, Općinsko vijeće ili
njegove komisije; evidentira i izrađuje spiskove ruševnih objekata i evidenciju opasnih – miniranih mjesta i
lokaliteta, te evidentira mjesta ugrožena elementarnim nepogodama (poplava, grad, klizišta i sl.); inicira,
podstiče, organizuje učešće građana u odlučivanju o lokalnim poslovima koji su od interesa za bolje uslove
življenja na području mjesne zajednice kao što su infrastruktura /kanalizacija, izgradnja plinske mreže,
uređenje puteva i javnih površina; izrađuje izvještaje o radu i programe rada MZ; sarađuje sa Policijskom
upravom Ilidža, Službom za inspekcijske poslove i Centrom za socijalni rad Ilidža; čuva i rukuje pečatom
mjesne zajednice; učestvuje u svim humanitarnim aktivnostima (kuhinje Crvenog križa i Merhameta, podjela
raznih pomoći i dr.); brine se o čistoći u objektima mjesnih zajednica, kao i redovnim pregledom mjernih
mjesta i instalacija (el. energija, voda, plin i sl.); poduzima mjere za rješavanje problema pasa lutalica iz
nadležnosti Općine u skladu sa zakonom; blagovremeno dostavlja Službi za obrazovanje, kulturu, sport i
informisanje, informacije i akte iz djelokruga službe za objavu na WEB stranici općine; daje primjedbe,
mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata kojima se reguliše obalst koja obuhvata djelokrug službe a
koje donosfe institucije Kantona i Federacije; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom;
obavlja i sve druge administrativne poslove vezane za rad mjesne zajednice i prate njihovu realizaciju, kao i
druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
07. Opis poslova: rukovodi Službom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 14. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji (stručnom i posebnom službom rukovodi rukovodilac službe koji ovlaštenja iz svoje
nadležnosti utvrđena u odredbi stava 1. član 11. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ostvaruje tako
što rukovodi službom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, raspoređuje
poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno,
zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, redovno i pismeno ili usmeno upoznaje
Općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje,
odgovoran je za korištenje finansijskih , materijalnih potencijala koje koristi služba i vrši najsloženije poslove iz
nadležnosti službe kojom rukovodi i poslove po nalogu Općinskog načelnika) i neposredno vrši najsloženije
poslove iz nadležnosti službe i to: vrši izradu programa rada, izvještaja o radu, dopisa akata, upita i drugih
materijala iz djelokruga rada Službe; priprema prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje
donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; vrši obradu podataka utroška sredstava za nabavku osnovnih
sredstava, sitnog inventara potrošnog materijala; izrađuje sve vrste analitičkih kartica u cilju analiziranja
utroška i planiranja finansijskih sredstava za određeni vid nabavke; stara se o izvršenju odluka i zaključaka
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz nadležnosti Službe; vrši kontrolu ispostavljenih računa za utrošenu
električnu energiju, vodu, telefon, grijanje, plin i sl. za sva mjerna mjesta u objektu Općine Ilidža ; sarađuje sa
drugim organima, javnim ustanovama kantonalnim javnim komunalnim preduzećima po pitanju poslova iz
nadležnosti službe; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; vrši i druge poslove po
nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
08. Opis poslova: u saradnji sa šefom službe inicira i učestvuje u pripremi nacrta i prijedloga općinskih akata
koji se odnose na stanje, način korištenja i održavanja objekata u vlasništvu općine; uspostavlja, izrađuje,
vodi i ažurira evidenciju o broju, stanju, načinu korištenja i održavanja objekata u vlasništvu općine; evidentira

i predlaže mjere za uklanjanje nedostataka na objektima u vlasništvu općine; inicira i pokreće pribavljanje
dokumentacije za objekte koji nisu uknjiženi a u vlasništvu su općine; izrađuje izvještaje o broju, stanju,
načinu korištenja i održavanja objekata u vlasništvu općine; pridržava se svih dokumenata iz Sistema
upravljanja kvalitetom; obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge
obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju
poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine; da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto; da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije
obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to za:
Poziciju 01.
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (240 ECTS bodova) , II ili
III ciklus – pravne ili upravne , ekonomske, pedagoške, prirodno-matematičke, sportske struke, fakultet
političkih nauka ili filozofski fakultet ,
– najmanje tri godine radnog staža u struci nakon sticanja školske spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Poziciju 02.
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (240 ECTS bodova), II ili III
ciklus- fakultet političkih nauka, elektrotehničke, saobraćajne ili prirodno-matematičke struke,
– najmanje tri godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Poziciju 03. :
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (180 ECTS bodova), II ili III
ciklus – pravne ili upravne, ekonomske, pedagoške struke, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet ,
– najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja školske spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Poziciju 04.
– VSS –VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (180 ECTS bodova) , II ili
III ciklus- pravne ili upravne , ekonomske struke, fakultet za javnu upravu ili fakultet političkih nauka ,
– najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Pozicija 05.
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (240 ECTS bodova), II ili III
ciklus- pravne ili upravne, ekonomske, nastavničke struke, fakultet za javnu upravu ili fakultet političkih
nauka,
– najmanje sedam godina radnog staža u struci poslije sticanja visoke školske spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Pozicija 06.
– VSS-VII stepen stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (180 ECTS
bodova) , II ili III ciklus –pravne ili upravne, ekonomske, prirodno matematičke, poljoprivredne,  pedagoške struke, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili fakultet sporta i tjelesnog odgoja,
najmanje
– jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja školske spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Pozicija 07.
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (240 ECTS bodova), II ili III
ciklus- pravne ili upravne, ekonomske, nastavničke struke, fakultet za javnu upravu ili fakultet političkih
nauka,
– najmanje sedam godina radnog staža u struci poslije sticanja visoke školske spreme
– poznavanje rada na računaru.
Pozicija 08.
– VSS-VII stepen odosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I (180 ECTS bodova) , II ili
III ciklus – pravne ili upravne , ekonomske, saobraćajne , pedagoške struke, fakultet za javnu upravu
ili fakultet političkih nauka,
– najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja školske spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz
konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Napomena: nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog
upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika
u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva
u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave
javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava kandidate o
rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog saopštavanja o
rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.

Ovjerena fcc. diplome koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
“Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez
mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim
novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON
SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža sa pozivom na broj
kokursa. 10-30-8-790/20”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 20.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.