fbpx

Prijem 8 profesora Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina

Prijem 8 profesora Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
1. PROFESOR SRPSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva, lice bez iskustva u struci – pripravnik.
2. PROFESOR ISTORIJE, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom u struci.
3. PROFESOR INFORMATIKE I RAČUNARSTVA, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom u struci
4. PROFESOR MATEMATIKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 10 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez iskustva u struci-pripravnik.
5. PROFESOR MEDICINSKE PSIHOLOGIJE, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na neodređeno vrijeme, lice bez iskustva – pripravnik.
6. PROFESOR FIZIČKOG VASPITANjA, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom u struci.
7. PROFESOR PRAVOSLAVNE VJERONAUKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom u struci.
8. PROFESOR ISLAMSKE VJERONAUKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 1 čas, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. i 111. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
-ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (samo za radna mjesta pod tačkama 2. , 3. , 6. i 7.).
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža (samo za radno mjesto pod tačkom 2. , 3. , 6. i 7.).
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole – Semberskih ratara 1, dana 14.11.2018. godine u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom ‘’za konkurs” na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_8_profesora_-_poljoprivredna_i_medicinska_skola_bijeljina1/

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 08.11.2018

Datum objave: 31.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.