fbpx

Prijem 8 profesora Travnik

Ovaj oglas je istekao

Mješovita srednja škole „Travnik“ raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos

Prijem 8 profesora Travnik

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“ U TRAVNIKU
Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“, broj : 11/01 i 17/04 i
15/12), člana 3. Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK
(„Službene novine SBK“ broj 7/19), člana 3. i 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednje
škole („Službene novine SBK“ broj: 6/20), Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika
koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim
školama u SBK („Službene novine SBK“ broj: 11/20), Odluke Upravnog odbora Mješovite
srednje škole „Travnik“, broj: 1242-4/20 i saglasnosti Vlade SBK broj: 03-30-6/2021-9, od
08.02.2021. godine, raspisuje se:
J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM PROFESORA U RADNI ODNOS
I
Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos profesora u školskoj 2020/2021. godini za
predmet:
1. Profesor engleskog jezika – 20 časova, na određeno vrijeme, do 30.06.2021.godine,
2. Profesor latinskog jezika- 10 časova, na određeno vrijeme, do 30.06.2021.godine,
3. Profesor matematike- 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika s porođajnog
odsustva, a najduže do 30.06.2021.godine,
4. Profesor informatike- 12 časova na određeno vrijeme do povratka radnika s porođajnog
odsustva, a najduže do 30.06.2021.godine,
5. Profesor fizike- 6 časova na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine,
6. Profesor njemačkog jezika- 6 časova na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine,
7. Profesor historije- 6 časova na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine,
8. Profesor muzičke kulture, 3 časa na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uslove
propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, Pedagoškim standardima i Nastavnim
planom i programom u pogledu stručne spreme za navedene predmete:
a) Za pozicije pod rednim brojem 1.,3.,6.,8. poseban uslov koji treba kanidat da
ispunjava ( VSS/VII ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova),
b) Za pozicije pod rednim brojem 2., 4., 5., 7., poseban uslov koji treba kanidat da
ispunjava:( VSS/VII ili I ciklus ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS
bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova),
II
Kandidati trebaju obavezno dostaviti:
– Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefon, obavezno e-mail
adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni
potpis,
– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja, ovjerena kopija ne starija od
6 mjeseci
– izvod iz matične knjige rođenih, orginal ili ovjerena kopija ne stariji od 6 mjeseci
– uvjerenje o državljanstvu, orginal iz vremena konkursa ili ovjerena kopija iz vremena
konkursa
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu, orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci
(ukoliko kandidat ima položen stručni ispit)
– uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji
kao dokaz o radnom stažu, orginal ili ovjerena kopija ne stariji od 6 mjeseci
III
Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama
SBK, kao i kandidat s nepotpunom normom u statusu na neodređeno vrijeme ima pravo i
prednost u skladu sa članom 4. stav (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u
SBK ( „Službene novine SBK“, broj 6/20) i članom 6. stav (2) Kriterija i procedura za
zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška
u osnovnim i srednjim školama u SBK („Službene novine SBK“ broj: 11/20).
Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju
relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene
potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz
vremena objave konkursa.
Uz dokumentaciju koju Kandidati trebaju obavezno dostaviti, kandidat koji je proglašen
tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, kao i kandidat s
nepotpunom normom u statusu na neodređeno vrijeme dostavljaju: ugovor o radu, rješenje o
tehnološkom višku ili potvrdu o nepotpunoj normi i bodovnu listu i potvrdu o broju sati za
kandidate u statusu na neodređeno vrijeme, sa nepotpunom normom.
IV
Samo kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana
dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj
sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se ne vodi
krivični postupak.
V
Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na
testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavanju formalne uslove Javnog oglasa i čija
dokumentacija je nepotpuna, neblagovremena i neuredna. Komisija za provođenje javnog
oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, neblagovremena i neuredna,
putem e-mail adrese ili telefona.
VI
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama
Škole, koje se nalaze na adresi: Školska br.3, u Travniku, u petak (12.03.2021. godine) u
12:00 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni na pismenom ispitu.
Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave
na Javni oglas.
Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas/konkurs za popunu upražnjene
pozicije izvršit će se iz sljedećih oblasti: Zakona o srednjoj školi, Pedagoških standarda i
ostalih podzakonskih akata kojim se reguliše rad u školi, metodike, odnosno didaktike /za
nastavničke pozicije i pedagoga/ i ispita općeg znanja.
VII
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavijesti o javnom oglasu u
dnevnim novinama „Oslobođenje“.
Integralni tekst javnog oglasa nalazi se na web stranici škole : www.msstravnik.net i isti je
dostavljen Službi za zapošljavanje SBK na dan objave u dnevnim novinama „Oslobođenju“.
VIII
Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos po javnom oglasu mogu preuzeti, na lični zahtjev,
dokumentaciju u prostorijama škole po okončanju konkursne procedure.
Dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese: mss.travnik2017@gmail.com.
IX
Prijave isključivo slati putem preporučene pošiljke na adresu: MSŠ“Travnik“ u Travniku,
Školska broj 3., 72270 Travnik za komisiju, sa naznakom „NE OTVARATI- PRIJAVA NA
KONKURS ZA POZICIJU R.BR. ______“. Samo prijave kandidata koje su potpune,
podnesene pravovremeno i uredne, te koje ispunjavaju formalne uslove konkursa, će biti
uzete u razmatranje. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće
isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
c

Izvor: www.msstravnik.net

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 28.02.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.