fbpx

Prijem 8 profesora Zabrđe

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Zabrđe

Prijem 8 profesora Zabrđe

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Osnovna škola „Vuk Кaradžić“
Zabrđe, Zabrđe 57
tel.: 055/ 773-068; 772-463, e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139.stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19) JU Osnovna škola „Vuk Кaradžić“ Zabrđe o b j a v lj u j e

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. profesor/nastavnik srpskog jezika …………… 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 8 časova neposrednog rada u nastavi sedmično, do 31.8.2020. godine
2. profesor/nastavnik geografije………………… 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, na 6 časova neposrednog rada u nastavi sedmično, do 31.8.2020. godine
3. profesor/nastavnik matematike ……………….1 izvršilac, sa radnim iksustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme, na 12 časova neposrednog rada u nastavi sedmično,
4. profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja ………… 1 izvršilac, sa radnim iksustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 2 časa neposrednog rada u nastavi sedmično, do 31.8.2020. godine
5. profesor/nastavnik hemije…………………… 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, na 6 časova neposrednog rada u nastavi sedmično, do 31.8.2020. godine
6. profesor/nastavnik likovne kulture ……. 1 izvršilac, sa radnim iksustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 8 časova neposrednog rada u nastavi sedmično, do 31.8.2020. godine
7. profesor/nastavnik istorije……………. 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 2 časa neposrednog rada u nastavi sedmično, do 31.8.2019. godine
8.profesor/nastavnik demokratije i ljudskih prava……1 izvršilac, sa radnim iksustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 2 časa neposrednog rada u nastavi sedmično, do 31.8.2020. godine
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedena radna mjestoa pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem navedenih radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na raspisani konkurs, sa adresom, e-mail adresom, kontakt telefonom i biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Кandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i to: 1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za kandidate sa radnim iskustvom,
3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za kandidate sa radnim iskustvom,6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 30.8.2019. godine u 09:00 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Vuk Кaradžić“ Zabrđe, obaviće se test, a u 10:00 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Кaradžić“ Zabrđe, Zabrđe br.57, 76330 Ugljevik, sa naznakom „Кomisiji za izbor – profesor/nastavnik“ – navesti za koje upražnjeno mjesto se kandidat prijavljuje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.