fbpx

Prijem 8 radnika Čelinac

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Miloš Dujić“ Čelinac

Prijem 8 radnika Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „MILOŠ DUJIĆ“
Čelinac Vojvode Mišića 57.

Raspisuje

КONКURS ZA PRIJEM RADNIКA U RADNI ODNOS

1. Profesor razredne nastave, voditelj produženog boravka na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine puno radno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ………… 3 izvršioca
2. Profesor razredne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno vrijeme, do 31.8.2020 god ……. 1 izvršilac
3. Profesor razredne nastave, lice sa radnim iskutvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja …… 1 izvršilac
4. Nastavnik njemačkog jezika na 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine sa radnim iskustvom i položeni stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu …….. 1 izvršilac
5. Nastavnik engleskog jezika na 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, za rad u vaspitno-obrazovnom procesu………..1 izvršilac
6. Diplomirani psiholog na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenihnajmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu……………….. 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastanvika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MКR ili kopijom lične karte),
3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lisem ( za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem),

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu fitokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
8. Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić“Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs“.
Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Кandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.
Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 26.8.2019. god. u 11,00 časova u prostorijama škole.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.